Uchwała nr RGK.0007.183.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota a społecznością lokalną Starostwa Mariampol na Litwie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.183.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota a społecznością lokalną Starostwa Mariampol na Litwie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dostrzegając potrzebę sformalizowania nawiązanych kontaktów i przyjaźni pomiędzy Gminą Białe Błota a społecznościami lokalnymi Starostwa Mariampol, wyraża się wolę nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota a społcznością lokalną reprezentowaną przez Starostwo Mariampol. 
§ 2. Kierunki współpracy wyznaczy szczegółowo umowa o współpracy, z tym że współpraca dotyczyć będzie w szczególności: 
1) wymiany doświadczeń pomiędzy władzami Gminy Białe Błota oraz Starostwa Mariampol, w celu podniesienia standardów życia mieszkańców; 
2) stwarzania warunków twórczych kontaktów pomiędzy Gminą Białe Błota a społecznością lokalną Starostwa Mariampol; 
3) wymiany i innych form współpracy dzieci i młodzieży; 
4) współdziałania w procesie wdrażania funduszy strukturalnych i inicjatyw wspólnotowych; 
5) wymiany informacji i doświadczeń w zakresie działalności gospodarczej i komunalnej; 
6) wspierania kontaktów w dziedzinie pomocy społecznej; 
7) rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi dla dobra publicznego; 
8) ochrony środowiska i zasobów naturalnych; 
9) wspierania sportu, turystyki oraz promocji gmin. 
§ 3. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Białe Błota umowy o współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota a Starostwem Mariampol stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie
Podjęcie umowy o współpracy ze Starostwem Mariampol stanowi ważny krok w rozszerzaniu kontaktów międzynarodowych utrzymywanych przez Gminę Białe Błota. Nawiązanie i utrwalanie kontaktów, przy poszanowaniu własnej odrębności i regionalizmów jest nakazem chwili wynikającym z zasad polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Dla mieszkańców Gminy Białe Błota to szansa na wymianę doświadczeń, wymianę kulturalną, wymianę młodzieży, natomiast dla Polaków mieszkających na Litwie stwarza możliwość przybliżenia i pogłębienia wiedzy o kraju ich przodków, a także poznania historii i współczesnych kierunków rozwoju Polski. Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.183.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011 r.


Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Białe Błota w województwie kujawsko-pomorskim (Rzeczypospolita Polska) 

Starostwem Mariampol Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego 
(Republika Litewska) 

Gmina Białe Błota reprezentowana przez Wójta Katarzynę Kirstein-Piotrowską 

oraz 

    Starostwo Mariampol Administracji Samorząd Rejonu Wileńskiego reprezentowane przez Starostę Andrzeja Żabiełowicza, 

zwane dalej Stronami, 
       
mając na uwadze dobrosąsiedzkie stosunki obu narodów oraz świadome swojej roli i odpowiedzialności w rozwoju regionów w zintegrowanej Europie, a także uwzględniając potrzebę pogłębiania przyjacielskich stosunków między społecznościami lokalnymi Gminy Białe Błota oraz Starostwa Mariampol, 

uzgodniły, co następuje: 
§ 1. Celem niniejszej Umowy jest potwierdzenie przyjęcia zobowiązania podjęcia partnerskiej współpracy, którą Strony realizować będą zgodnie ze swoimi właściwościami w następujących dziedzinach : 
- samorządności lokalnej i administracji publicznej, 
- rozwój odpowiednich form współpracy w tej dziedzinie, 
- kultura, 
- sport, 
- turystyka i rekreacja, 
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi dla dobra publicznego, 
- nauka i oświata; współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, 
- ochrona środowiska, 
- rolnictwo, 
- wymiana młodzieży i mieszkańców Gminy Białe Błota i Starostwa Mariampol, 
- gospodarka (współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Gminy i Starostwa), 
- wspólne zabieganie w Unii Europejskiej o środki finansowe w ramach realizacji wspólnych projektów. 
§ 2. Realizacja Umowy będzie koordynowana przez Wójta Gminy Białe Błota i Starostę Starostwa Mariampol Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zgodnie z prawem wewnętrznym i kompetencjami każdej ze Stron. 
§ 3. Partnerzy zezwalają również na inne formy współpracy, których nie ujęto w tej umowie, o ile są one obustronnie akceptowane. Wszystkie ustalenia należy potwierdzić pisemnie. Partnerzy mogą zlecać wymienione w artykule 1 zadania stowarzyszeniom i instytucjom lub korzystać z ich pomocy. Przeniesienie zadań następuje po pisemnej zgodzie drugiego partnera. 
§ 4. Strony dołożą wszelkich starań, aby mieszkańcom, organizacjom oraz Urzędom Gminy i Starostwa stworzyć dogodne warunki do współpracy w dziedzinach określonych w paragrafie 1 niniejszej Umowy. 
§ 5. Strony będą wspierały wszelkie formy kontaktów oraz współpracy pomiędzy spółkami i organizacjami Gminy Białe Błota oraz Starostwa Mariampol. 
§ 6. Wszystkie koszty i zobowiązania finansowe, wynikające z realizacji przedsięwzięć, związanych z niniejszą Umową, powinny być uprzednio uzgodnione pomiędzy Stronami Umowy. 
§ 7. 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obydwie Strony i obowiązuje przez okres 5 lat, przy czym ulega ona automatycznie przedłużeniu każdorazowo na okres pięcioletni, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie Umowy w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. 
2. Umowa może być zmieniona na podstawie wzajemnych uzgodnień Stron, które to zmiany wprowadzone zostaną w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 
3. Sprawy sporne, związane z interpretacją i realizacją ustaleń niniejszej Umowy, będą rozwiązywane w drodze konsultacji obydwu Stron. 
§ 8. Umowa została podpisana w ............................. dnia ............................... ……….... roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. 
 
Starosta Starostwa Mariampol                                                       Wójt Gminy Białe Błota


       Andrzej Żabiełowicz                                                          Katarzyna Kirstein-Piotrowska Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                       Bartosz Lau
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 13:54:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1638