Uchwała nr RGK.0007.184.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.184.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) uchwala się, co następuje:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 rok 
Rozdział 1.
Zadania 
§ 1. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 rok, został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych i przyjmuje do realizacji zadania określone poniżej. 
§ 2. Zadania polegają na ograniczeniu dostępności alkoholu poprzez: 
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zgodnie z limitem - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy; 
2) przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zasad sprzedaży tych napojów - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy; 
3) cofnięcie zezwolenia podmiotowi prowadzącemu sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy. 
Rozdział 2.
Kontrola 
§ 3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad handlu napojami alkoholowymi obejmuje: 
1) przestrzeganie warunków działalności określonych w zezwoleniu- odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
3) kontrolę zgodności danych podawanych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
4) kontrolę, czy popełniono przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
5) kontrolę, czy ma miejsce sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
6) kontrolę, czy zdarzają się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
7) kontrolę, czy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
8) kontrolę, czy sklepy na terenie Gminy Białe Błota prowadzą sprzedaż na kredyt lub pod zastaw - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
9) kontrolę, czy placówki handlujące alkoholem przestrzegają zakazu reklamy napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s koncesji alkoholowych i profilaktyki uzależnień w Urzędzie Gminy Białe Błota. 
Rozdział 3.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
§ 4. Działalność wychowawczo-profilaktyczna dotyczy: 
1) realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych obejmujących młodzież w szkołach Podstawowych Białe Błota, Łochowo, Przyłęki - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni; 
2) przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla młodzieży klas gimnazjalnych w szkołach: Białe Błota, Łochowo - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni; 
3) przeprowadzania zajęć wychowawczo-profilaktycznych z grupą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym (grupa terapeutyczna funkcjonująca przy Zespole Szkół w Łochowie oraz w świetlicy w Lisim Ogonie) przy Wiejskim Ośrodku Kultury - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
4) zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół (multimedia, ulotki, książki) - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół; 
5) rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie poprzez finansowanie: 
a) działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w miejscowości Ciele - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
b) organizacji zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
6) budowa monitoringu świetlic sołeckich w Lisim Ogonie i Łochowicach. 
§ 5. Rozwiązywanie problemów osób nadużywających napojów alkoholowych realizowane jest przez: 
1) prowadzenie terapii z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi oraz rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
2) działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS dla ofiar przemocy, członków rodzin osób z problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
3) współdziałanie z Prokuraturą, Policją, poradniami odwykowymi - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmów merytoryczno-interwencyjnych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych oraz członkami ich rodzin - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
5) kierowanie osób wobec, których istnieje uzasadnione podejrzenie o nałogowy alkoholizm na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra)- odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
6) występowanie z wnioskiem do Sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
7) szkolenia na temat doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania w sytuacji zetknięcia się z tym problemem alkoholowym dla grup zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą (pedagogów szkolnych, nauczycieli i pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Rozdział 4.
Preliminarz 
§ 6. Na podstawie powyższego harmonogramu działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym i posiadaniem na ten cel kwoty 270.000 złotych, na podstawie uchwały Nr XX/.../2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2012 rok przyjmuje się preliminarz wydatków, który przedstawia się następująco: 
 


ZADANIE
termin realizacji
kwota
 Sporządzenie opinii do sądu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrycie kosztów postępowania procesowego
I-XII
1 000 zł
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach
I-XII
10000 zł
 zakup materiałów edukacyjnych dla szkół, w szczególności publikacji multimedialnych   
I-XII 5 000 zł
 wynagrodzenie za udział w posiedzeniu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych  
I-XII
11 000 zł
szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
I-XII 2 000 zł
budowa monitoringu świetlic sołeckich w Lisim Ogonie i Łochowicach   I-XII
40 000 zł
finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w Cielu    I-XII
121 000 zł
  finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Łochowie
I-XII  3 000 zł
 finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Lisim Ogonie  
I-XII 2 000 zł
  Przeznaczenie środków na działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Białych Błotach  
I-XII  15 000 zł 
Organizowanie przez GOPS zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych  
I-XII 12 000 zł 
Terapia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (psychiatra, psycholog, radca prawny) 
I-XII 48 000 zł § 7. Wynagrodzenie dla każdego z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi za udział w jednym posiedzeniu, 7 % przeciętnego wynagrodzenia, w trzecim kwartale 2011 r., ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 103, poz. 1042 z dnia 23 listopada 2011 r. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uzasadnienie
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminny program finansowany jest ze środków pochodzących z wydanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych na terenie gminy. W celu minimalizowania skutków nadużywania alkoholu, gmina prowadzi szereg działań profilaktycznych i naprawczych. 
Diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok: Gmina Białe Błota liczy 17.278 mieszkańców. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odniesieniu do liczby mieszkańców, na terenie gminy na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada na 292 mieszkańców. W ciągu 11 miesięcy roku 2011 wydano 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zgodnie z limitami ustalonymi przez Radę Gminy. Decyzje dotyczyły przedłużenia wydanych już wcześniej zezwoleń. W 2011 r. nie odnotowano rażących sygnałów zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych. Pozostałe przypadki są na bieżąco zgłaszane Policji. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozesłano informacje z ostrzeżeniem o konsekwencjach dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W szczególności zwrócono uwagę na punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych znajdujących się w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 19 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. W 2012 roku planowane jest utrzymanie rozszerzonego dostępu do usług terapeutycznych dla mieszkańców gminy przez uruchomienie dyżurów terapeuty uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Możliwość regularnego korzystania z usług terapeuty na terenie Gminy ułatwi monitoring terapii uzależnionych mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa ich rodzin. W ciągu 11 miesięcy 2011 r. z pomocy terapeuty skorzystało 63 osób. Przy GOPS, działa Rodzinny Punkt Konsultacyjny zatrudniający specjalistów służących pomocą osobom – ofiarom przemocy, członkom rodzin osób z problemami alkoholowymi oraz osobom uzależnionym. Prowadzona jest także terapia - warsztaty z osobami rodzin współuzależnionych, przez specjalistę z zakresu psychoterapii uzależnień. Na terenie gminy 1200 dzieci uczy się w szkołach podstawowych i 600 w gimnazjach. Efektywną formą pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym jest działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu oraz grup terapeutycznych w Łochowie i świetlicy w Lisim Ogonie) prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne na terenie gminy realizują programy i prowadzą zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem uzależnień oraz organizują zajęcia dla pozostałych dzieci i młodzieży, aby nie popadały w problemy i zagrożenia związane z alkoholizmem, przemocą i agresją. Zajęcia dostosowywane są do aktualnych potrzeb i wymagań lokalnego środowiska i realizowane poprzez warsztaty terapeutyczne w odpowiednich grupach wiekowych, przez wykwalifikowaną kadrę. Organizowane są też różnego rodzaju spektakle profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, agresji, organizowane przez wyspecjalizowane instytucje profilaktyczne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


            Bartosz Lau 


* zmieniona Uchwałą Nr   RGK.0007.124.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 września 2012
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 14:09:46)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (28 października 2013, 14:52:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1560