Uchwała nr RGK.0007.189.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.189.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), uchwala się co następuje:




§ 1. Nadać nazwę „Malinowa” ulicy w miejscowości Łochowo, gm. Białe Błota stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 171/28, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Uzasadnienie
Droga stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 171/28 w miejscowości Łochowo jest drogą gminną. Jednak dotąd nie została nazwana. Brak nazwy sprawia kłopoty mieszkańcom miejscowości Łochowo. W dniu 22 listopada 2011r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o nadanie działce o numerze ewidencyjnym 171/28 nazwy „Malinowa”. Proponowaną nazwę pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka i Sołtys miejscowości Łochowo.  ,


załącznik: Łochowo.JPG (354kB) jpg


Przewodniczący Rady Gminy
             Bartosz Lau
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr rok 2012 poz. 157 z dnia 2012-01-31

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 14:37:04)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 lutego 2012, 15:27:02)
Zmieniono: Dz. Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1281