Uchwała nr RGK.0007.191.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota. Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.191.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/303/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1.Ustala się następujące zasady określania wysokości comiesięcznych diet dla sołtysów Gminy Białe Błota z tytułu wykonywania zadań określonych w Statucie Sołectwa i za udział w sesjach Rady Gminy w następujących wysokościach: 

     1) 650 zł w sołectwach liczących do 5.000 mieszkańców; 
     2) 700 zł w sołectwach liczących powyżej 5.000 mieszkańców."; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
" § 2. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy, sołtysowi potrącona zostaje z diety kwota stanowiąca 10 % należnej diety." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 
Uzasadnienie
Biorąc pod uwagę wzrost kosztów ponoszonych przez sołtysów, w związku z pełnieniem swojej funkcji podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                         Bartosz Lau
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 14:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2084