Uchwała nr RGK.0007.192.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych. Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r., w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2000 r., Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.192.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r., w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2000 r., Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/344/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych, zmienionej uchwałą Nr VII/59/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Ustala się wysokość zryczałtowanych diet przysługujących w ciągu miesiąca radnym Rady Gminy Białe Błota, a naliczonych od podstawy określonej zgodnie z §2 niniejszej uchwały, następująco: 
     1) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 80% 
     2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących stałych Komisji Rady       Gminy- 65% 
     3) dla pozostałych radnych - 45%" 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
" § 2. Podstawą do obliczenia kwotowej wysokości diet jest wartość odpowiadająca 75% kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej zgodnie z zapisem art. 25 , ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). " 
3) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
" 2. Za każdą nieobecność, radnemu potrącona zostaje z diety kwota stanowiąca 10 % należnej diety." 
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

  Uzasadnienie
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy w gminach od 15 tyś do 100 tyś mieszkańców maksymalna wysokość diety może wynosić 75 % kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej zgodnie z zapisem art. 25 , ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Gmina Białe Błota liczy 16 933 mieszkańców. W związku z powyższym na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów zmianie ulega podstawa do obliczenia kwotowej wysokości diet z 50% na 75%. W/w zmiana powoduje znaczny wzrost diet radnych dlatego zmianie ulega również wysokość zryczałtowanych diet tj. dla Przewodniczącego Rady Gminy z 95 % na 80%, dla Wiceprzewodniczącego z 71% na 65%, dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z 66% na 65 % i dla pozostałych radnych z 48% na 45 %. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                               Bartosz Lau
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 15:00:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2782