Uchwała nr RGK.0007.193.2011Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494), art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), I tabeli załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.193.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494), art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), I tabeli załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/8/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota, zmienionej uchwałami: Nr V/51/2003 z dnia 28 marca 2003 r., Nr XXVII/371/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr XXXVIII/477/2006 z dnia 30 marca 2006r., Nr XXI/237/2008 z dnia 29 maja 2008 r. oraz Nr XXII/252/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 
" 1) wynagrodzenie zasadnicze 4.800,00 zł " 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 
Uzasadnienie
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów po przeanalizowaniu wynagrodzeń wójtów w powiecie bydgoskim, pod względem liczby mieszkańców i wysokości budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego, stwierdził, że wynagrodzenie Wójta Gminy Białe Błota jest najniższe w powiecie, w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                             Bartosz Lau
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2012, 15:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2184