Uchwała nr RGK.0007.153.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.153.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951), uchwala się co następuje:§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota dla terenu w granicach obszarów przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały na mapie w skali 1:25000 oraz w zakresie usunięcia wcześniej planowanej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Bydgoszcz Zachód - Poznań Plewiska. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

 
Uzasadnienie
Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota, zatwierdzonego Uchwałą nr XLVI/504/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010 r., podyktowane zostało koniecznością wprowadzenia aktualnych uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego, jakie zostały założone dla terenu gminy, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej, wprowadzenia sieci powstałych publicznych dróg gminnych, a w szczególności wprowadzenia nowych koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów gminy dla lepszego wykorzystania potencjału terenów podmiejskich, jakimi niewątpliwie są treny Gminy Białe Błota. 
Dodatkowo Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A. pismem z dnia 21 sierpnia 2009 roku poinformowały, że Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025 nie przewiduje budowy wcześniej planowanej elektroenergetycznej linii 2 x 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód - Poznań Plewiska. Z uwagi na powyższe wniesiono o dalsze nierezerwowanie terenu pod budowę tej linii w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Załącznik: MAPA (1469kB) jpg
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 grudnia 2012, 15:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696