Uchwała nr RGK.0007.154.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.154.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę „Płomykowa” ulicy w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 232/4 zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

 
Uzasadnienie
Z uwagi na wpływ do tut. Urzędu wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nowo wydzielonych nieruchomości, przyległych do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 232/4, zaistniała konieczność nadania jej nazwy ulicy. Przedmiotowa działka jest własnością osób fizycznych. 
Pismem z dnia 17 października 2012 r. współwłaściciel przedmiotowej nieruchomości zaproponował nazwy: Płomykowa, Bajkowa, Ogrodowa lub Kwiatowa dla przedmiotowej nieruchomości. Zarówno właściciele jak i Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowali nazwę dla przedmiotowej drogi - ulica "Płomykowa". 
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.154.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik plik do pobrania (138kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dz. Urz. 2012 poz. 3419 z dnia 2012-12-07

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 grudnia 2012, 15:15:09)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (18 grudnia 2012, 13:44:22)
Zmieniono: Dz.Urz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1129