Uchwała nr RGK.0007.159.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 listopada 2012w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.: z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100, z 2012 r. poz. 1101) w związku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., zmienionego uchwałą nr XXXIX/443/2009 z 26 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2009 r., Nr 133, poz. 2384), zmienionego uchwałą Nr RGK.0007.69.2011 z 28 kwietnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2011 r., Nr 129, poz. 1109), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.159.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.: z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100, z 2012 r. poz. 1101) w związku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., zmienionego uchwałą nr XXXIX/443/2009 z 26 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2009 r., Nr 133, poz. 2384), zmienionego uchwałą Nr RGK.0007.69.2011 z 28 kwietnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2011 r., Nr 129, poz. 1109), uchwala się co następuje:§ 1. Zlecić Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi na bezczynność organu - Wójta Gminy Białe Błota, złożonej w dniu 07 listopada 2012 roku przez Panią Karolinę Ewertowską, reprezentowaną przez pełnomocnika adwokata Janusza Mazura. 
§ 2. 1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżącą zarzutów w terminie do dnia 10 grudnia 2012 roku. 
2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Gminy na najbliższej sesji zwołanej po terminie określonym w ust. 1. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

    Henryk Sykut
 
Uzasadnienie
W związku ze złożoną skargą na bezczynność organu - Wójta Gminy Białe Błota, wskazane jest zbadanie podniesionych przez skarżącą zarzutów. W związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta jest Rada Gminy. Zgodnie z § 66 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Białe Błota, Rada Gminy zleca zbadanie przedmiotowej skargi Komisji Rewizyjnej w terminie określonym przez Radę Gminy. 
 
  Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut

* zmieniona Uchwałą Nr RGK.0007.171.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 grudnia 2012, 16:15:47)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (28 października 2013, 14:23:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1496