Uchwała nr RGK.0007.168.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.168.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) uchwala się, co następuje:
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok. 
 
§ 1. Źródłami finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, są środki finansowe Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
§ 2. Celami Gminnego Programu i kierunkami działania są: 
1) podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez ograniczenie dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim poprzez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym; 
2) zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uzależnieniem; 
3) stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz innych używek wśród dzieci i młodzieży; 
4) zwiększenie liczby programów profilaktycznych w szkołach z uwzględnieniem problemu narkomanii i sposobu zapobiegania temu zjawisku. 
§ 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży będzie polegało na: 
1) organizowaniu i prowadzeniu w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców; 
2) prowadzeniu konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowym stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek, oraz form aktywnego spędzania wolnego czasu; 
3) zakupie i upowszechnianiu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych; 
4) organizowaniu i finansowaniu spotkań, szkoleń, prelekcji związanych z narkomanią dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów, rodziców i członków komisji, policji, pracowników GOPS i innych grup zawodowych; 
5) organizowaniu i finansowaniu spektakli teatralnych dot. problemu narkomanii. 
§ 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii będzie polegało na: 
1) udzielaniu pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom; 
2) wspieraniu działalności stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii; 
3) prowadzeniu działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania; 
4) nawiązaniu współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprowadzania narkotyków wśród dzieci i młodzieży, dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych; 
5) współpracy ze służbą zdrowia, dotyczącej pomocy merytorycznej dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków. 
§ 5. Preliminarz wydatków przedstawia się następująco: Wydatkowanie środków z działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, przy czym przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę w wysokości: 15.000,- zł. zgodnie z preliminarzem wydatków wymienionych w poniższej tabeli: 
 
1  Organizowanie i prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych, w tym o charakterze sportowo-rekreacyjnym.  7 000 zł 
2  Zakup materiałów profilaktycznych, w szczególności publikacji multimedialnych.  2 000 zł 
3  Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków poprzez organizowanie form czynnego wypoczynku - konkursy, festyny, wystawy, wycieczki, zawody sportowe  6 000 zł 

§ 6. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy Białe Błota. 
§ 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.: Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok jest niezbędne w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, które są zadaniami własnymi gminy. Gminny program je uszczegóławia, wskazuje kierunki działań i środki na ich realizację. 
Diagnoza stanu problemu narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2012 rok: Problem eksperymentowania z narkotykami dotyczy młodzieży pochodzącej zarówno z domów o najniższym jaki i najwyższym statusie ekonomicznym. Miejscami, gdzie najczęściej rozpowszechniane są narkotyki, to miejsca masowej rozrywki: popularne kluby, bary, dyskoteki. Gmina Białe Błota wyniosła na dzień 30 listopada br. 17 831 mieszkańców i liczba ta stale rośnie. Liczba małoletnich w wieku szkolnym wyniosła 2107 osób. Nowi mieszkańcy Gminy to przeważnie mieszkańcy Bydgoszczy. Gmina jest gminą podmiejską, graniczącą z aglomeracją Miasta Bydgoszczy, stąd też napływ sporej ilości młodzieży do naszych szkół. Jest to młodzież z różnych środowisk mających, bądź pośrednio stykających się, z problemem narkomanii. Młodzież kończąca naukę w gimnazjach trafia głównie do szkół bydgoskich, w których to występują różnego rodzaju kontakty z problemami różnorodnych zagrożeń, a przede wszystkim lepszy i łatwiejszy dostęp do takich środków jak marihuana oraz innych środków psychoaktywnych. Młodzież uważa, że są to środki relaksujące, dające rozluźnienie i poczucie dobrego humoru. Nastolatek na imprezach wybiera dziś między alkoholem a narkotykami. Dyrektorzy szkół na bieżąco prowadzoną wywiady wśród dzieci i młodzieży, dotyczące uzależnień, w tym i narkomanii. Wyniki nie są niepokojące, kontakty uczniów z narkotykami są niewielkie i nie wychodzą poza fazę eksperymentowania. Badania ankietowe prowadzone są za pomocą „skali zachowań aspołecznych” - Stanisława Kowalika. Uczniowie zapytani zostali między innymi o swój stosunek do zażywania narkotyków, papierosów, alkoholu. Uzyskane wyniki wskazują, że na terenie szkół podstawowych problem eksperymentowania dzieci z narkotykami jest zjawiskiem marginalnym. Dyrektorzy i nauczyciele nie zauważyli, by w szkołach były problemy z narkotykami na szeroką skalę, ale są świadomi, że zjawisko to jest coraz bardziej powszechne i w każdej chwili może dotknąć uczącą się młodzież. W związku z tym istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z tym problemem. Niezbędne są szkolenia dla rodziców i uczniów, ponieważ narkotyki występują w różnych formach i postaciach. Z danych przekazanych przez Policję wynika, że na terenie Gminy zjawisko narkomanii nie występuje na dużą skalę. Policjanci z Posterunku w Białych Błotach, jak również i Komisariatu Policji Bydgoszcz –Błonie w okresie ostatnich czterech lat nie prowadzili postępowań przygotowawczych przeciwko osobom trudniącym się dystrybucją narkotyków w Gminie Białe Błota. Zjawisko narkomani występuje szczątkowo i obejmuje osoby pełnoletnie. Na terenie Gminy mieszka 7 osób leczących się z uzależnienia od narkotyków. Znane są przypadki zażywania narkotyków przez osoby pełnoletnie, które w różnego rodzaju narkotyki zaopatrują się na terenie miasta Bydgoszczy. Przychodnia zdrowia w Białych Błotach nie posiada dokładnych danych dotyczących liczby osób uzależnionych, bądź leczonych z powodu narkomanii, wynika to z faktu, że osoby takie podlegają leczeniu specjalistycznemu. Podsumowując zebrany materiał od Dyrektorów Szkół, Policji, GOPS, służy zdrowia - wynika, że wskazana w Gminie Białe Błota jest profilaktyka pierwszo i drugorzędną. Profilaktyka pierwszorzędna ma na celu zmniejszanie zainteresowania dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi oraz podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii. Profilaktyka drugorzędna – to realizacja programów wczesnej interwencji oraz tworzenie wobec subkultury narkomańskiej, atrakcyjnych alternatyw kulturalnych poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działalność twórczą, społeczną i sportową. Głównym kierunkiem działań Gminy Białe Błota na polu przeciwdziałania narkomanii jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wypływających z zażywania narkotyków. Zadania te będą kontynuowane w 2013 r. 
 
  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


Henryk Sykut
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 grudnia 2012, 14:51:14)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 stycznia 2013, 13:15:39)
Zmieniono: Nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158