Uchwała nr RGK.0007.171.2012Rady Gminy Białe Błotaz dnia 20 grudnia 2012mieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 Nr 567), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100.) w zwiazku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., zmienionego uchwałą nr XXXIX/443/2009 z 26 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2009 r., Nr 133, poz. 2384) , zmienionego uchwałą Nr RGK.0007.69.2011 z 28 kwietnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2011 r., Nr 129, poz. 1109), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.171.2012
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 20 grudnia 2012


mieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 Nr 567), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100.) w zwiazku z § 66 ust. 2 i 3 oraz § 82 ust. 3 Statutu Gminy Białe Błota przyjętego uchwałą Nr XVIII/207/2008 Rady gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r., zmienionego uchwałą nr XXXIX/443/2009 z 26 listopada 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2009 r., Nr 133, poz. 2384) , zmienionego uchwałą Nr RGK.0007.69.2011 z 28 kwietnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2011 r., Nr 129, poz. 1109), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.159.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Komisja dokona analizy podnoszonych przez skarżącą zarzutów po zapoznaniu się z opinią prawną oraz stanowiskiem każdej ze stron przedmiotowego postępowania, nie później jednak niż do 28 lutego 2013 roku." 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
Hentyk SykutUzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 03 i 06 grudnia 2012 r., analizowała skargę na Wójta złożoną przez p. Ewertowską reprezentowaną przez pełnomocnika adwokata Janusza Mazur. Po zapoznaniu się z dokumentacją w niniejszej sprawie postanowiono zwrócić się do Rady Gminy o przesunięcie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi do czasu otrzymania opinii prawnej oraz po wysłuchaniu wyjaśnień każdej ze stron postępowania. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 
 
  Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota 

Henryk Sykut
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 grudnia 2012, 15:04:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 stycznia 2013, 13:13:13)
Zmieniono: NR

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283