Uchwała nr RGK.0007.97.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022.Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 645) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmian. ), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.97.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 645) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zmian. ), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmiany wwykazie przedsięwzięć na lata 2013 - 2016, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

UZASADNIENIE
2013 r.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 wynikają ze zmian budżetu
gminy na 2013 r.
2014 r.
Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą zwiększenia o 100 000,00 zł wydatku inwestycyjnego
pn. ,, Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice ", środki pochodzą z
zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon ".

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

Załączniki:
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (6 listopada 2013, 14:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693