Uchwała nr RGK.0007.122.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie stanowienia o kierunkach działania WójtaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.122.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013


w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1. Rada Gminy Białe Błota opiniuje pozytywnie kierunek działania Wójta w postaci podjęcia czynności zmierzających do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Uzasadnienie
Gmina Białe Błota zamierza przystąpić do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jako dokumentu strategicznego, w którym zawarte zostaną następujące elementy: 
1) Zinwentaryzowane podstawowe źródła niskiej emisji; 
2) Określone uwarunkowania ograniczenia emisji z poszczególnych źródeł (grup źródeł); 
3) Podany możliwy do uzyskania efekt ekologiczny przy wdrożeniu zaplanowanych działań; 
4) Analiza kosztów ograniczenia emisji dla poszczególnych grup źródeł, z uwzględnieniem określonych uwarunkowań oraz planowanych działań. 
Opracowanie dokumentu strategicznego, dotyczącego niskiej emisji staje się niezbędne, w przypadku aplikowania o środki unijne na realizację zadań związanych z ochroną powietrza. 
Uchwała pozwoli na podjęcie starań o dofinansowanie przygotowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota" w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejsza uchwała stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 85%, przewidywanych kosztów kwalifikowanych. 
Jeśli dofinansowanie nie zostanie przyznane, Radzie Gminy Białe Błota zostanie przedstawiony projekt uchylenia niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (7 listopada 2013, 14:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766