Uchwała nr RGK.0007.96.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.96.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 69 072 880,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 361 701,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 0,00 zł. 
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 69 434 581,00 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w wysokości 61 363 729,00 zł 
b) dochody majątkowe w wysokości 8 070 852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 672 880,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 445 733,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 84 032,00 zł. 
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 034 581,00 zł. 
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 
a) wydatki bieżące 52 518 891,00 zł. 
- kwota rezerwy ogólnej 9 908,00 zł 
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 127 000,00 zł
b) wydatki majątkowe 19 515 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116 433,00 zł. 
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty: 
1. przychodów 8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian. 
2. rozchodów 6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian,
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w wysokości 6 679 504,00 zł, pozostaje bez zmian. 
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł, pozostaje bez zmian, załącznik nr 6, z tego: 
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł, 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724 877,00 zł,
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 297 380,00 zł, załącznik nr 6a z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł, 
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej na łączną kwotę 173 500,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 694 239,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego nie ulega zmianie, załącznik nr 8. 
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9. 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut

UZASADNIENIE


Załącznik nr 1

DOCHODY

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 3 300,00 zł to wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- kwota 6 665,00 zł to odszkodowanie za grunty,
- kwota 11 184,00 zł to planowane wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
  w prawo własności,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 235 500,00 zł wpływy z odzyskanego podatku VAT za lata poprzednie,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
              INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
              ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- kwota 22 528,00 zł to odsetki od zaległości w podatkach,
- kwota 78 155,00 zł to udziały w podatku od osób prawnych (CIT)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwota 1 436,00 zł to zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu,
- kwota 2 933,00 zł to środki zgromadzone podczas loterii fantowej organizowanej podczas święta Gminy,

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- zwiększa się o 48 367,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim I etap ul. Łąkowa ”, częściowa zapłata za inwestycję,
- zwiększa się o 153 300,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych,
- kwotę 70 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa drogi dojazdowej do spopielani zwłok od drogi krajowej nr 10”
  
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zmniejsza się o 1 002,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice” i przeznacza na organizację spotkania pojazdów zabytkowych w Łochowicach,
- kwota 400,00 zł to środki sołectwa Zielonka przeznaczone na zakup artykułów biurowych i gospodarczych oraz prowadzenie strony internetowej, przeniesione z dz. 921.
- kwota 1 432,00 zł to oszczędności sołectwa Łochowo na wydatkach na potrzeby sołectwa i przenosi się je do dz. 921.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- zwiększa się o 11 400,00 zł wydatki na szkolenie członków OSP, 

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- oszczędności na wydatkach bieżących przenosi się do dz. 854 – kwotę 19 000,00 zł oraz do dz. 926 kwotę 40 000,00 zł,
- zmienia się nazwę inwestycji na „Projekt i rozbudowa budynków oświatowych o świetlicę szkolną i salkę do ćwiczeń w Przyłękach wraz z niezbędnym układem drogowym” i zwiększa się wydatki o kwotę 15 500,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 
- zmniejsza się o 10 000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową realizowaną przez GOPS i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa budynku garażowo-gospodarczego – etap II - przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu”, dotyczy stolarki okiennej, drzwiowej i docieplenia budynku,
- kwotę 1 436,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zwiększa się o 2 933,00 zł wydatki na zakup kart oraz paczek świątecznych dla podopiecznych GOPS,
- kwota 40 000,00 zł to udział własny w programie rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- zwiększa się o 19 000,00 zł wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, środki przeniesione z dz. 801.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- kwotę 11 500,00 zł  przeznacza się na bal seniora -2 000,00 zł, Wigilię samorządowca 5 000,00 zł, Święto gminy (scena i bramki) – 4 500,00 zł,
- kwota 400, 00 zł to oszczędności sołectwa Zielonka, związane z wystrojem stoiska na Święcie Gminy, które przenosi się do dz. 750,
- kwota 1 746,00 zł to środki sołectwa Łochowo, które przeznacza się na organizację spotkań z kulturą dla dzieci i młodzieży, przeniesione z oszczędności na wydatkach na potrzeby sołectwa w dz. 750 – kwota 1 432,00 zł oraz z prezentacji stoiska sołeckiego w dz. 921 – kwota 314,00 zł,

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA
- kwota 7 265,00 zł przeznacza się na imprezy organizowane przez gminie:
* VIII Rodzinny Rajd Rowerowy – Bieg Trzeźwości oraz Gminny Samochodowy Rajd Miejscami Pamięci 6 265,00 zł;
* Święto Niepodległości 11 listopada 1 000,00 zł
- zwiększa się o 40 000,00 zł wydatki na utrzymanie boisk, środki przeniesiono z dz. 801.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut
Załączniki:
Załącznik nr 1 (25kB) pdf
Załącznik nr 2 (29kB) pdf
Załącznik nr 3 (38kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (7 listopada 2013, 15:36:42)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (2 stycznia 2014, 10:30:20)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 677