Uchwała nr RGK.0007.126.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.126.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 69 553 236,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 1 719 881,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 1 364 101,00 zł. 
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 69 909 016,00 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w wysokości 61 789 391,00 zł 
b) dochody majątkowe w wysokości 8 119 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 72 153 236,00 zł. 
2. Zwiększa się o kwotę 919 393,00 zł. 
3. Zmniejsza się o kwotę 563 613,00 zł. 
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 509 016,00 zł. 
5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza sie łącznie na: 
a) wydatki bieżące 52 989 326,00 zł. 
- kwota rezerwy ogólnej 9 908,00 zł 
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 127 000,00 zł
b) wydatki majątkowe 19 519 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 600 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 2 116 433,00 zł. 
b) pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483 567,00 zł.
§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty: 
1. przychodów 8 841 632,07 zł, pozostaje bez zmian. 
2. rozchodów 6 241 632,07 zł, pozostaje bez zmian,
§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2013 rok w kwocie 6 656 589,00 zł zastępuje się kwotą 6 651 979,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 5. 
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 2 893 631,00 zł zastępuje się kwotą 3 195 987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: 
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 168 754,00 zł, 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwotę 1 724 877,00 zł zastępuje się kwotą 2 027 233,00 zł.
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1 297 380,00 zł, zastępuje się kwotą 1 147 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 123 880,00 zł, zastępuje się kwotą 973 880,00 zł, 
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej na łączną kwotę 173 500,00 zł.
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 699 996,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 8 ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 41 900,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 15 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. na kwotę 265 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego nie ulega zmianie, załącznik nr 8. 
§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9. 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwota 260 000,00 zł to dochody z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 
  zależnych od wykonawcy,

Dz. 720 INFORMATYKA
- zmiana klasyfikacji budżetowej dot. dotacji na ,,Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie 
  wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ” z majątkowej na bieżącą,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 987 968,00 zł dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
              JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
              ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- zwiększa się o 1 330,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- zwiększa się o 20 000,00 zł dochody z podatku od środków transportowych, 
- zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych,
- zwiększa się o 370,00 zł plan utraconych dochodów za ZPCH,
- zwiększa się o 400,00 zł wpływy z różnych opłat,
- zmniejsza się o 700 000,00 zł plan wpływów za ZPD oraz  o 100 000,00 zł wpływy za WWN,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- zmniejsza się o 150 000,00 zł planowane wpływy z dofinansowania na budowę szkoły w Łochowie,
- kwota 115 506,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie 
  wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r.
- zmniejsza się o 54 000,00 zł plan opłat za przedszkole (czesne),
- kwota 5 384,00 zł przeznaczona jest przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na nagrodę dla 
  nauczyciela z Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach,
- kwota 16 720,00 zł to dotacja po rozliczeniu realizacji programu ,, COMENIUS ”,

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- wykreśla się plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 309 386,00 zł w ramach konkursu 
  ,,Maluchy 2013 ” na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
  utworzonych w latach 2011-2012,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- kwota 249 488,00 zł to dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. ,, Adaptacja świetlicy 
  wiejskiej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kanale Górnonoteckim wraz z budową 
  ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lisi Ogon ”, (zadanie było realizowane w latach 2011-2012),

WYDATKI 

Załącznik nr 2

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- kwotę 152 356,00 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Miasta Bydgoszczy za świadczenie 
  usług przewozowych autobusu linii 92, 

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- zwiększa się o 360 000,00 zł plan wydatków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,
- zwiększa się o 10 000,00 zł plan wydatków związanych z opłatami wieczystoksięgowymi, opłatami notarialnymi, wycenami nieruchomości, wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, opłatami sądowymi.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- zmniejsza się o 30 000,00 zł plan wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i 
  kartograficznymi,  

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- zwiększa się o 56 000,00 zł wydatki bieżące dla Urzędu Gminy ( z tego: zakup artykułów biurowych 5 000,00 zł, papieru do kserowania i drukowania 1 800,00 zł,  wysyłka poczty 25 000,00 zł, dzierżawa i naprawy kserokopiarek, dzierżawa kopertownicy, dzierżawa centrali telefonicznej i naprawy sprzętu biurowego 10 000,00 zł, wynajem pomieszczeń biurowych 7 600,00 zł, składka członkowska  na ,, Trzy Doliny” 6 600,00 zł,   

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
- zmniejsza się o 370 000,00 zł plan wydatków na obsługę długu – odsetki od pożyczek i kredytów,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
- kwotę 36 018,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 
  szkołach podstawowych, a zmniejsza się o 36 018,00 zł środki własne,
- kwotę 79 488,00 zł z dotacji celowej przeznacza się na funkcjonowanie Gminnego Przedszkola 
  ,, Wróżka ”  Białych Błotach, a zmniejsza się o 79 488,00 zł środki własne,
- zmniejsza się o 4 610,00 zł wydatki bieżące dot. realizacji Comeniusa,
- kwota 5 384,00 zł przeznaczona jest przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na nagrodę dla 
  nauczyciela z Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach,
- zwiększa się o 35 650,00 zł wydatki bieżące w gimnazjach,
              - zwiększa się o 14 000,00 zł wydatki na dowożenie dzieci do szkół – zakup paliwa,
- zwiększa się o 150 000,00 zł plan dotacji dla innych gmin za dzieci z naszej gminy przebywające w ich przedszkolach,
- zmniejsza się o 150 000,00 zł plan dotacji za dzieci przebywające w przedszkolach niepublicznych,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
- kwotę 4 000,00 zł z wydatków bieżących w przeciwdziałaniu alkoholizmowi przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa budynku garażowo- gospodarczego  II etap – przy Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- zwiększa się o 1 000,00 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe,
- kwotę 51 000,00 zł przeznacza się na zakup żywności i obiadów dla dzieci i młodzieży,

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
- zwiększa się o 75 000,00 zł wydatki bieżące w świetlicach szkolnych, 

Przewodniczący Rady GminyHenryk Sykut

Załączniki:
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (5 grudnia 2013, 09:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 865