Uchwała nr RGK.0007.128.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025.*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.128.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji program gospodarczy pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025 stanowiącą załącznik do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
„Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota” stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest nową strategią rozwoju Gminy do roku 2025. Obowiązująca dotychczas Strategia Rozwoju Gminy do roku 2015 została już zdezaktualizowana i wymaga zmiany. Zapisy nowej Strategii odzwierciedlają potrzeby Gminy oraz są kompatybilne z wojewódzkim dokumentem strategicznym tj. Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Strategia Rozwoju jest generalnym konceptem (planem) systemowego, długofalowego działania władz i wszystkich, którzy chcą w tym pomóc, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmiennego otoczenia i działań innych podmiotów, ukierunkowany przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną. Jest elementem wyjściowym przygotowywania planistycznych dokumentów samorządowych. Uchwalenie aktualnej Strategii Rozwoju jest konieczne i uzasadnia prawidłową koniunkturę samorządu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik:
Załącznik (789kB) pdf

*uchwała zmieniona uchwałą Nr RGK.0007.17.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (5 grudnia 2013, 09:53:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (5 marca 2014, 15:07:12)
Zmieniono: aktualiz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1025