Uchwała nr RGK.0007.129.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ".Na podstawie art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pżytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.129.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ".

Na podstawie art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pżytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjąć "Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378). Ustawa wskazuje, że podmiotami takich programów są z jednej strony organy jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej strony organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Należą do nich m.in.: niedziałające w celu osiągnięcia zysku stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze), z wyłączeniem określonych w ustawie. Ideą przyjącia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest nakreślenie priorytetów działania oraz wybór i określenie rocznych zamierzeń organu jednostki samorządu terytorialnego - związanych ściśle z sytuacją społeczno ekonomiczną ludności zamieszkującej obszar gminy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona w formie działań finansowych (zlecenie realizacji zadań publicznych) lub pozafinansowej (wzajemne informowanie się, konsultowanie projektów aktó normatywnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze oradczym i inicjatywnym, itp.). Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 skonsultowano z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje odbywały się poprzez zamieszczenie projektu Programu na okres 14 dni na stronach internetowych Gminy Białe Błota (www.bialeblota.pl i www.bip.bialeblota.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota wraz z informacją o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu. Do projektu Programu nie wniesiono żadnych opinii. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do uchwały 
Nr RGK.0007.129.2013 
Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 28 listopada 2013 r. 

Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 
§ 1. Uchwała reguluje formy współpracy w 2014 r. organów gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.). 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.); 
2) ustawie bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.); 
3) programie – należy przez to rozumieć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok; 
4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Białe Błota; 
5) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Białe Błota.
Rozdział 2.
Cele programu 
§ 3. 1. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między gminą Białe Błota a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystywanie ich aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności. 
2. Celami szczegółowymi podjętej współpracy jest w szczególności: 
1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb; 
2) aktywizacja społeczności lokalnej zwiększanie jej udziału w rozwiązywaniu problemów lokalnych; 
3) uzupełnienie usług świadczonych przez gminę; 
4) promowanie aktywności społecznej i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych; 
5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonaniu zadań publicznych
Rozdział 3.
Zasady współpracy 
§ 4. Współpraca z organizacjami w 2014 roku prowadzona będzie przy poszanowaniu zasad: 
1) pomocniczości – oznaczającej dobrowolną współpracę równorzędnych podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów, wzajemne wspieranie swojej działalności i umożliwienie organizacjom realizacji tych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
2) suwerenności stron – oznaczającej zdolność partnerów programu do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom przy jednoczesnym respektowaniu niezależności tych podmiotów i zakazie nieusprawiedliwionej ingerencji w ich funkcjonowanie; 
3) partnerstwa – oznaczającej uczestnictwo organizacji w rozeznaniu i definiowaniu problemów mieszkańców i ich rozwiązywaniu przy zachowaniu dobrowolności współpracy i równorzędności podmiotów; 
4) efektywności – oznaczającej dokonywanie wyboru sposobu wykorzystywania środków publicznych, zapewniającego celowość i oszczędność realizacji zadania, przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów; 
5) uczciwej konkurencji – oznaczającej zapewnienie równych szans wszystkim podmiotom programu, działającym na rzecz mieszkańców gminy, równe ich traktowanie oraz brak uznaniowej decyzji w procedurze przyznawania dotacji; 
6) jawności – oznaczającej dostępność i powszechność informacji na temat wszystkich możliwości współpracy z organizacjami oraz ich zrozumiałość w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.
Rozdział 4.
Formy współpracy 
§ 5. Współpraca z organizacjami w 2014 r. prowadzona będzie w szczególności w formach: 
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań; 
2) zlecania organizacjom realizacji zadań określonych w ustawie; 
3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia; 
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 
7) popularyzacji działalności organizacji na stronie internetowej gminy Białe Błota poprzez umieszczanie na niej informacji o osiągnięciach tych organizacji, prowadzonych lub zakończonych działaniach, pod warunkiem aktualności tych informacji oraz umieszczenia wykazu organizacji wraz z najistotniejszymi danymi; 
8) współorganizacji imprez, spotkań, konferencji i działań o podobnym charakterze.
Rozdział 5.
Przedmiot współpracy i zadania priorytetowe 
§ 6. 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 
2. W przedmiocie zlecania realizacji zadań publicznych planuje się w szczególności, jako zadania priorytetowe, prowadzenie współpracy z organizacjami w następujących sferach zadań publicznych: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego oraz zajęć rekreacyjno – edukacyjnych połączonych z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Białe Błota; 
6) ratownictwo i ochrona ludności: udział bądź organizacja akcji z zakresu ratownictwa ludności; 
7) ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
8) działań na rzecz integracji europejskiej; 
9) kultury i sztuki.
3. Dotacje nie mogą być wykorzystywane m.in. na: 
1) zadania i zakupy inwestycyjne; 
2) zakupy gruntów; 
3) działalność gospodarczą; 
4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania; 
5) działalność polityczną i religijną.
4. Powierzenie organizacjom wykonania zadań publicznych w innych niż w ust. 2 obszarach działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie, bądź wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie na zasadach przewidzianych w ustawie będzie mogło następować w przypadku zabezpieczenia środków w budżecie gminy. Nawiązywanie współpracy w nowych obszarach działalności pożytku publicznego winno być poprzedzone umieszczeniem tej informacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku na okres 7 dni jednocześnie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy; 
3) na stronie internetowej gminy w celu umożliwienia organizacjom zgłaszania w tym terminie swoich uwag.
5. Brak uwag ze strony organizacji w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji w sposób, o którym mowa w pkt. 1 – 3 uznaje się za wyrażenie przez nie opinii pozytywnej dla wprowadzenia nowego obszaru działalności.
Rozdział 6.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 
§ 7. Zlecanie przez gminę realizacji zadań publicznych będzie następowało w formie powierzenia lub wspierania wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie bądź dofinansowanie, w ramach środków przeznaczonych na realizację programu, których wysokość określona zostanie w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2014. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na 2014 rok.
Rozdział 7.
Sposób realizacji programu 
§ 8. 1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy są: 
1) Rada Gminy Białe Błota – uchwalająca program, jako organ stanowiący Gminy Białe Błota; 
2) Wójt Gminy Białe Błota – realizujący program, jako organ wykonawczy Gminy Białe Błota; 
3) organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom gminy.
2. Wójt realizuje program przy pomocy: 
1) pracowników Urzędu: 
2) gminnych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojej działalności mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi.
3. Urząd oraz jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na: 
1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych bądź dofinansowywanych ze środków gminy; 
2) sporządzaniu sprawozdań z realizacji programu; 
3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami; 
4) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach dla przedstawicieli organizacji dotyczących wzajemnej współpracy; 
5) zlecaniu realizacji zadań publicznych programu organizacjom; 
6) organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, mających na celu rozwój organizacji oraz ich profesjonalizację; 
7) rekomendowaniu działań i projektów realizowanych przez organizacje.
§ 9. 1. W celu planowania optymalnej realizacji zadań publicznych należących do sfery działalności pożytku publicznego mogą być tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów gminy. Tworzenie zespołów odbywa się według właściwości merytorycznej ich działalności. 
2. Z inicjatywą powołania zespołu mogą wystąpić organy gminy oraz organizacje. 
3. Przedstawicieli organów gminy wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, desygnują: 
1) Wójt Gminy – pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 
2) Rada Gminy – radnych;
4. Przedstawicieli organizacji desygnuje organizacja według zasad przez nie ustalonych. 
5. Pracom zespołu przewodniczy osoba upoważniona przez Wójta. Z obrad zespołu sporządza się protokół, podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zespołu
Rozdział 8.
Sposób oceny realizacji programu 
§ 10. 1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji Programu. 
2. Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje dotyczące: 
1) liczby organizacji podejmujących się realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z gminą; 
2) liczby organizacji pozarządowych dokonujących konsultacji projektu programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego; 
3) orientacyjnej liczby adresatów zadań realizowanych we współpracy z gminą; 
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację tych zadań; 
5) wysokości środków finansowych wykorzystanych przez organizacje na realizację tych zadań.
3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie stanowiska Urzędu. 
4. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami gminy lub bezpośrednio do pracownika m.in. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
5. Uzyskane w trakcie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy gminy z organizacjami. 
6. W terminie do 30 kwietnia 2015 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy Białe Błota sprawozdanie z realizacji Programu, w którym dokonana zostanie ocena stanu współpracy gminy z organizacjami w zakresie realizacji projektów oraz wniosków wynikających ze współpracy.
Rozdział 9.
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji 
§ 11. 1. Procedura współpracy organów gminy z organizacjami w przedmiocie tworzenia programu na kolejny rok winna uwzględniać możliwość czynnego udziału organizacji w procesie przygotowania projektu, zgodnie z uchwałą III/13/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
2. Wójt przygotowuje projekt uchwały w sprawie Programu na kolejny rok w terminie do 18 października i następnie przedstawia go organizacjom, umieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej i umożliwiając szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, wyznaczając termin składania uwag i wniosków do projektu oraz wskazując sposób ich dostarczenia. 
3. Skonsultowany projekt uchwały zostaje przez Wójta przekazany Radzie Gminy Białe Błota. 
4. Przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Białe Błota na zasadach określonych w Statucie Gminy Białe Błota.
Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 
§ 12. 1. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w danym obszarze wynikającym z programu, w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Wójt powołuje komisję konkursową, zwaną dalej komisją, dla właściwej sfery zadań publicznych. 
2. W skład komisji wchodzą: 
1) dwaj pracownicy Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy wyznaczeni przez Wójta; 
2) trzej przedstawiciele wskazani przez Radę Gminy; 
3) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie; 
4) na wniosek powstałej komisji Wójt może powołać w jej skład ciało doradcze ( bez prawa głosu ), posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
3. Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, kierującego pracami komisji oraz Sekretarza. 
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.Termin i miejsce posiedzenia komisji ustala jej Przewodniczący. 
5. Dla ważności podejmowanych decyzji, konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
6. Członkowie komisji po jej ukonstytuowaniu, o którym mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, a przed rozpoczęciem ich oceny, składają oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykluczenia ich z komisji wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia członka lub powiadamiają Przewodniczącego o zachodzącym konflikcie interesów. 
7. W przypadku, gdy podpisanie oświadczenia przez członka komisji jest niemożliwe wyboru nowego członka dokonuje Wójt lub Rada Gminy w zależności od tego, z czyjego wskazania został wcześniej powołany w skład komisji. 
8. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne. 
9. Do zadań komisji, bez względu na liczbę złożonych ofert, należy w szczególności: 
1) weryfikacja wyników oceny formalnej dokonana przez właściwego merytorycznie pracownika Urzędu bądź jednostki organizacyjnej; 
2) ocena merytoryczna ofert spełniających wymagania formalne, biorąc pod uwagę kryteria opracowane dla każdego konkursu osobno, na kartach oceny przygotowanych dla każdego konkursu przez właściwego merytorycznie pracownika; 
3) sporządzenie listy rankingowej ofert, zgodnie z przyznaną punktacją; 
4) sporządzenie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
10. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt w formie zarządzenia. 
11. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa ulega rozwiązaniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 95/2013
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (5 grudnia 2013, 10:00:56)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (31 grudnia 2013, 12:41:12)
Zmieniono: stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 858