Uchwała nr RGK.0007.130.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2012 r. poz. 1513) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.130.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2012 r. poz. 1513) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przedłuża się na okres od dnia 21 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie w trybie przewidzianym w art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Rada Gminy na wniosek przedsiębiorstwa wodociagowo - kanalizacyjnego w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok. Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywnia dotychczasowej taryfy wpłynął do Wójta w dniu 08.11.2013 r. Przedłożone taryfy zostały zweryfikowane przez Wójta zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy. W związku z tym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik:
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (5 grudnia 2013, 10:08:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990