Uchwała nr RGK.0007.131.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.131.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących działkę nr 45/61 o pow. 0,4518 ha, położoną w Białych Błotach, gmina Białe Błota, na cele warzywnicze w ramach prowadzonego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Akacją” Polskiego Związku Działkowców. 
§ 2. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres trzech lat w/w działkę dotychczasowym dzierżawcom tej działki, określoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Uzasadnienie
Wymieniona w § 1 niniejszej uchwały działka gruntu użytkowana jest od 1998 roku przez użytkowników ogródków działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Akacją”. Umowa dzierżawy na ten grunt wygasa z dniem 31 grudnia 2013 r. i dalsze przedłużenie umowy dzierżawnej wymaga podjęcia stosownej uchwały. Zgodnie z art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości są wydzierżawiane w drodze przetargu, jednakże Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Zgodnie ze znowelizowanym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik:
Załącznik (37kB) pdf


metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (5 grudnia 2013, 14:19:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860