Uchwała nr RGK.0007.132.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.132.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645), uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 309/1 o pow. 0,0641 ha, położoną w Murowańcu, stanowiącą własność osób fizycznych, określoną w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
Właściciele działki nr 309/1 wystąpili z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie przez Gminę przedmiotowej działki, stanowiącej drogę. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności i uwzględniając w przyszłości możliwość budowy urządzeń infrastruktury technicznej w tej drodze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załącznik:
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (5 grudnia 2013, 14:28:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 874