Uchwała nr RGK.0007.133.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645), art.13 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.133.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645), art.13 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 146, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1238) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na zamianę niezabudowanych działek nr 731/1 o pow. 0,5967 ha i nr 599 o pow. 0,0697 ha położonych w obrębie Białe Błota, stanowiących własność Gminy Białe Błota, określonych odpowiednio w załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały na niezabudowaną działkę nr 231/9-LP o pow. 0,1800 ha położoną w Murowańcu, stanowiącą własność Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bydgoszcz, określoną w załączniku graficznym Nr 3 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Uzasadnienie
Działki nr 731/1 i nr 599 stanowią drogi leśne, zbędne Gminie Białe Błota. Z kolei działka 231/9-LP położona w Murowańcu stanowi teren przyległy do terenów zabudowanych komunalnymi budynkami mieszkalnymi i będzie wykorzystana do ich zwiększenia oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej. Zamiana przedmiotowych gruntów zostanie poprzedzona sporządzeniem operatów szacunkowych, określających wartości zamienianych nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut
Załączniki:
Załącznik nr 1 (25kB) pdf
Załącznik nr 2 (24kB) pdf
Załącznik nr 3 (26kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (5 grudnia 2013, 14:31:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851