Uchwała nr RGK.0007.158.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 8 grudnia 2014w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r. poz. 1202 ), § 3. ust.1 pkt 2 oraz § 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych ( Dz. U z 2013 r. poz. 1050 ze zm. poz. 1218, z 2014 r. poz. 958 )§ 2 i 3 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz 271 ze zm. z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz. 308) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.158.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r. poz. 1202 ), § 3. ust.1 pkt 2 oraz § 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych ( Dz. U z 2013 r. poz. 1050 ze zm. poz. 1218, z 2014 r. poz. 958 )§ 2 i 3 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz 271 ze zm. z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz. 308) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Białe Błota:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł.
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1600 zł.
3) dodatek specjalny zgodnie z § 6. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych  Dz. U z 2013 r. poz. 1050 ze zm. poz. 1218, z 2014 r. poz. 958 ) w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r. poz. 1202 ) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U z 2013 r. poz. 1050 ze zm. poz. 1218, z 2014 r. poz. 958 ) w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego..
§ 2.  Ustala się na 300 km miesięczny limit przebiegu dla samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy, a używanych do lokalnych przejazdów służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 27, poz 271ze zm. z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz. 308)
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego i dodatku za wysługę lat ustalono na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustalono w oparciu o rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli o motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271ze zm. z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz. 308).
Wynagrodzenie Wójta Gminy Białe Błota VII kadencji pozostaje na tym samym poziomie jak wynagrodzenie Wójta Gminy Białe Błota VI Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Grzywacz

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2014, 07:54:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239