Uchwała nr RGK.0007.156.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 8 grudnia 2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.156.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W Uchwale nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się nastepujące zmiany: 
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 80 446 680,40 zł 
2. Zwiększa się o kwotę 53 550,00 zł 
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 500 230,40 zł, z tego: 
a) dochody bieżące w wysokości 66 523 279,90 zł, 
b) dochody majątkowe w wysokości 13 976 950,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 83 846 434,28 zł, 
2.  Zwiększa się o kwotę 53 550,00 zł, 
3.  Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 83 899 984,28 zł, 
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na: 
a) wydatki bieżące 55 811 032,96 zł, 
-  kwota rezerwy ogólnej 0,00 zł,  
-  kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 113 428,58 zł; pozostaje bez zmian.
b) wydatki majątkowe 28 088 951,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 399 753,88 zł zostanie sfinansowany:
a) przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 850 000,00 zł;
b) wolnymi środkami za 2013 rok w kwocie 2 549 753,88 zł.
§ 5.  W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty: 
1. przychody 9 234 105,88 zł, 
2. rozchody 5 834 352,00 zł, załącznik nr 4.
§ 7.  W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w kwocie 17 194 778,54 zł, pozostaje bez zmian. 
§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy: 
a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 4208 723,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: 
- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł, 
- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwota 3 196 223,00 zł,
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 445 000,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 a, z tego: 
- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 250 000,00 zł,  
- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej kwota 195 000,00 zł, 
§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 070 794,46 zł, załącznik nr 7 i 7a. 
2.  W § 8, ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, załącznik nr 7 b.
§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian. 
2.  W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok na łączną kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 271 461,00 zł.
§ 11.  W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pozostaje bez zmian, załącznik nr 8. 
§ 12.  W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych w kwocie 595 700,00 zł. 
§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek GrzywaczUZASADNIENIE
DOCHODY

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
- zwiększa się o 50 000,00 zł część oświatową subwencji ogólnej,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwota 3 550,00 zł to wpłaty gotówkowe i z loterii fantowej;

WYDATKI

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na wydatki na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (S.P. Białe Błota i Przyłęki), w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
 
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
- kwotę 3 550,00 zł przeznacza się na wydatki w GOPS-ie przeznaczone na zakup paczek żywnościowych, kartek świątecznych i opakowań do przygotowania paczek dla osób starszych, samotnych i bezdomnych mieszkańców gminy B.Błota i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,


Przewodniczący Rady Gminy


         Jacek Grzywacz

Załączniki:


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2014, 09:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819