Uchwała nr RGK.0007.163.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.Na podstawie art. 39 ust. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r., poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 31 ust.1, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm., z 2012 r., poz. 1548, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 567), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.163.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r., poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 31 ust.1, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm., z 2012 r., poz. 1548, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 567), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale numer RGK.0007.121.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. uchylającej uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych § 2 otrzymuje brzmienie:
  "§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Uchwała zmodyfikowana zostaje wyłącznie w zakresie zmiany terminu wprowadzenia w życie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W paragrafie 2 zmienianej uchwały określono, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Z uwagi na konieczność rzetelnego uzgodnienia sald dłużników alimentacyjnych wprowadzenie w życie uchwały w tym terminie nie jest możliwe. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej tę uchwałę w zakresie określenia nowego terminu wejścia w życie tj. z dniem 1 kwietnia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (31 grudnia 2014, 12:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686