Uchwała nr RGK.0007.160.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2014w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646 ), art.18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie teryrorialnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.160.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646 ), art.18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie teryrorialnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata   
       2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.     
   
§ 2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 - bez zmian.
     
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz

Objaśnienie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2014-2022

      2014 r.

Zmiany w WPF na lata 2014-2022 wynikają ze zmian wielkości dochodów i wydatków.
Zmian dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy:
- Nr SG.0050.97.2014 z dnia 31 października 2014 r. zwiększając budżet ogółem o kwotę 
  209 442,37 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych gminy,
- Nr SG.0050.100.2014 z dnia 17 listopada 2014 r. zwiększając budżet ogółem o kwotę 
  126 695,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr SG.0050.103.2014 z dnia 27 listopada 2014 r. zwiększając budżet ogółem o kwotę 
   26 652,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr SG.0050.106.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. zwiększając budżet ogółem o kwotę 
   31 365,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gminie,

oraz Uchwałą Nr RGK.0007.156.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2014 r., którą zwiększono budżet o kwotę 53 550,00 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

Zmian dokonano również dzisiejszą uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 80 570 400,51 zł, a po stronie wydatków kwotą 83 970 154,39 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz

Załączniki:
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (7 stycznia 2015, 09:15:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727