Uchwała nr RGK.0007.44.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.44.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 kwietnia 2015


w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje się samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej”, zwany dalej Programem.
Rozdział 1.
Zakres podmiotowy Programu
§ 2. Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota, które korzystają z uprawnień Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1863)
Rozdział 2.
Zakres uprawnień przysługujący członkom rodzin wielodzietnych
§ 3. 1. Program jest realizowany przez zniżki, ulgi oferowane przez gminne jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne poprzez:
1) Zniżka w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach;
2) Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia” w Łochowie;
3) Zniżka w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m³ wody od osoby, dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp z o.o. w Białych Błotach;
4) Zniżka w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie   odpadów komunalnych w sposób selektywny.
2. Program jest realizowany poprzez zniżki, ulgi oferowane przez podmioty nie będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi i gminnymi osobami prawnymi, które przystąpią do programu jako Partnerzy.
3. Wykaz Partnerów Programu będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Białe Błota w Biurze Obsługi Klienta, oraz na oficjalnej stronie gminy Białe Błota www.bialeblota.pl w zakładce Rodziny Wielodzietne.
4. Szczegółowy zakres korzystania z ulg i zniżek będzie określony w zarządzeniu Wójta  Gminy Białe Błota.
Rozdział 3.
Zasady realizacji programu
§ 4. 1. Wprowadza się Białobłocką Kartę Rodziny Wielodzietnej zwanej dalej Kartą, jako dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania Programu.
2. Karta wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego rodziny wielodzietnej dla każdego uprawnionego członka rodziny wielodzietnej objętego wnioskiem.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór Karty określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wniosek o wydanie Karty składa się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Białe Błota.
5. Karta stanowi własność Gminy Białe Błota i wydawana jest bezpłatnie.
6. Dzieci po 18 roku życia zobowiązane są do przedstawiania coroczne do 31.10 zaświadczenia o kontynuacji nauki.
7. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku. Kartę można przedłużyć na kolejny rok, składając kolejny wniosek, nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności Karty.
8. Karta zawiera:
1) imię i nazwisko, a w przypadku małoletniego dziecka imię i nazwiska rodziców/opiekunów
2) numer karty
3) numer PESEL
4) datę ważności karty
5) hologram
9. Karta ważna będzie z dowodem osobistym lub innym imiennym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby korzystającej z Karty. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg/zniżek na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego kartą w jego obecności.
10. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod rygorem cofnięcia uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot przyznający ulgi i dodatkowe świadczenia w ramach programu, ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją Wójtowi Gminy Białe Błota.
11. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy Białe Błota. Urząd Gminy wydaje duplikat karty na wniosek zainteresowanego – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Duplikat jest płatny w wysokości 6,50 zł na konto Urzędu Gminy Białe Błota.
§ 5. 1 Członkowie rodzin wielodzietnych korzystających z Programu są zobowiązani niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Białe Błota o każdej zmianie sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu.
2. Uprawnienia traci rodzina, która straciła status rodziny wielodzietnej.
3. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Programu, osoba korzystająca z Karty obowiązana jest do jej zwrotu Wójtowi Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od daty utraty uprawnień.
§ 6. 1 Uczestnictwo w Programie podmiotów, które go realizują opiera się na zasadach suwerenności stron i partnerstwa.
2. Przedsiębiorcy działający na obszarze gminy Białe Błota i poza jej obszarem mogą dobrowolnie przystępować do Programu.
3. Przedsiębiorca uczestniczący w Programie zwany będzie dalej Partnerem Programu.
4. Przystąpienie do Programu odbywać się będzie na podstawie Deklaracji Partnerstwa Przedsiębiorcy, którą należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wystąpienie z programu odbywać się będzie na podstawie rezygnacji z Partnerstwa Przedsiębiorcy .
6. Przedsiębiorca określi w deklaracji formę i rodzaj zaangażowania w Program.
7. Każdy Partner Programu otrzyma od Urzędu Gminy Białe Błota graficzne oznaczenie uczestnictwa w Programie. Oznaczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Każdy Partner umieszczony będzie w wykazie Partnerów Programu zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Gminy Białe Błota www.bialeblota.pl .
§ 7. 1 Środki na realizację niniejszego Programu pokrywane będą z budżetu Gminy Białe Błota z zastrzeżeniem § 5 ust.
2. Koordynatorem Programu „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” jest Urząd Gminy Białe Błota.
3. Wójt Gminy Białe Błota przedstawia Radzie Gminy Białe Błota informację o realizacji Programu za poprzedni rok najpóźniej do 31 marca kolejnego roku.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik:
Załącznik nr 1 (53kB) pdf
Załącznik nr 2 (71kB) pdf
Załącznik nr 3 (25kB) pdf
Załącznik nr 4 (106kB) pdf

Uzasadnienie
Uznając, że rodzina wymaga szczególnej troski i ochrony, oraz doceniając pozytywny wpływ jaki wnoszą duże rodziny w rozwój gospodarczy i społeczny gminy Białe Błota ustanawia się program pod nazwą „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” zwany dalej Programem.
Program ”Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” jest jednym z elementów polityki społecznej Gminy Białe Błota. Ma on na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w gminie klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci i docenienie trudu podejmowanego przez rodziców. Program „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” ma na celu wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków. W Programie uczestniczyć będą duże rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Białe Błota. Uczestnictwo w programie umożliwi im korzystanie z wielu ulg i zniżek w wielu sferach życia oferowanych przez instytucje gminne oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują się przystąpić do programu. Program będzie koordynowany przez Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota, a środki niezbędne na wprowadzenie Programu w życie, oraz realizację celów programu pokrywane będą z budżetu gminy.
Projekt uchwały powstał również dzięki dużemu zaangażowaniu inicjatywy obywatelskiej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
*Uchwala zmieniona uchwałami:
-nr RGK.0007.77.2015 z 30 czerwca 2015 r.
-nr RGK.0007.5.2016 z 26.01.2016 r.
- nr RGK.0007.135.2017 z 31.10.2017 r.

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 maja 2015, 10:54:37)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 listopada 2017, 09:02:41)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1028