Uchwała nr RGK.0007.146.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4, 5  ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 roku, poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwala się, co następuje: 

Uchwała nr RGK.0007.146.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4, 5  ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 roku, poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwala się, co następuje: 


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, według treści załącznika do niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Kwotę 147  336,00 zł przyjmuje się jako wydatki niewygasające z końcem 2015 roku. Szczegółowe uzasadnienie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania przedstawia się następująco: W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwotę 93  999,49 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach oraz na projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy – kwotę 53  337,11 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku, są to wydatki przeznaczone na wykonanie projektów i budowę oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota. Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach będzie możliwa po przekazaniu placu budowy, co może nastąpić po wydaniu przez Starostę Bydgoskiego decyzji o wypłacie odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi działki nr ewid. 284/28. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2015 roku. Umowa nr I.2720.16.2015.ZP1 została zawarta w dniu 14.12.2015 r. z firmą: Dromaks, z siedzibą przy ul Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz. Umowa nr I.2721.62.2015.ZP1 została zawarta w dniu 17.12.2015 r. z firmą: Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2016 roku. - kwotę 60  328,24 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację inwestycji oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17 – termin realizacji zamówienia został przesunięty do dnia 30.04.2016 r., z uwagi na wydłużenie procedury podziału działek, wynikające z niezgodności przebiegu granic w terenie i zasobach Starostwa Powiatowego. Umowa nr I.2721.30.2015.ZP1 została zawarta w dniu 30.06.2015 r. z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn Krajeński. Porozumienie do umowy zostało zawarte w dniu 15.12.2015 r. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. – kwotę 19  680,00 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku, są to wydatki przeznaczone na realizację projektu. Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach oraz projekt ul. Zawiłej, Ezopa, Boruty w Białych Błotach – umowa  nr I.2721.22.2015.ZP1 z dnia 04.05.2015 r. z firmą: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin. Z uwagi na przedłużenie procesu uzgodnień projektu z gestorem sieci elektroenergetycznej i naniesienia uzbrojenia energetycznego, zawarto w dniu 21.12.2015 r. porozumienie, zgodnie z którym termin realizacji ulega wydłużeniu do dnia 17.01.2016 r. Termin dokonania wydatków najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. – kwoty 7  705,95 i 6  285,30 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku, są to wydatki przeznaczone na realizację projektów. Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy –W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych przeznaczonych na budowę oświetlenia dróg w 2015 r., w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych udzielono zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy zamówienia podstawowego. Umowa nr I.2721.63.2015.ZP1 w zakresie robót uzupełniających dotyczących budowy oświetlenia etap II, została zawarta w dniu 18.12.2015 r. z firmą: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J.Wizner – R. Zieliński, 86-017 Wierzchucin Królewski 79, z terminem realizacji do 15.01.2016 r. Umowa nr I.2721.62.2015.ZP1 została zawarta w dniu 17.12.2015 r. z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowy oświetlenia etap II zamówienie uzupełniające. Umowa nr I.2721.24.2015.ZP2 została zawarta w dniu 01.06.2015 r. z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz w zakresie wykonania projektów budowy oświetlenia. W dniu 31.07.2015 r. zawarto z Wykonawcą aneks do umowy zwiększający zakres opracowania oraz wydłużający termin realizacji do 30.11.2015 r. Z uwagi na przedłużenie się terminu wydawania warunków przyłączeniowych przez gestora sieci elektroenergetycznej zawarto w dniu 23.12.2015 r. porozumienie, zgodnie z którym termin realizacji ulega wydłużeniu do dnia 05.02.2016 r. Termin dokonania wydatku najpóźniej do 30 czerwca 2016 roku. - kwotę 53  337,11 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku, są to wydatki przeznaczone na projekt i budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 11:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374