Uchwała nr RGK.0007.157.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami: z 2015 r. poz. 443, poz.774, poz.1265, poz.1434, poz.1713, poz.1777) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.157.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami: z 2015 r. poz. 443, poz.774, poz.1265, poz.1434, poz.1713, poz.1777) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota tj. w granicach obszaru przedstawionego w załączniku graficznym do niniejszej uchwały na mapie w skali 1:1000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.157.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plik do pobrania (1585kB) pdf

Uzasadnienie
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Gminy Białe Błota w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele w gminie Białe Błota, rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy i umożliwi polepszenie warunków zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 12:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406