Uchwała nr RGK.0007.144.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.144.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości  75  406  965,50 zł, 
2. Zwiększa się o kwotę  25  427,00 zł,
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 75  432  392,57 zł, z tego:
a)dochody bieżące na kwotę 70 231  109,57 zł,
b)dochody majątkowe na kwotę 5  201  283,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 80  638  628,57 zł,
2. Zwiększa się o kwotę 25 427,00 zł,
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80  664  055,57 zł, z tego:
a)wydatki bieżące na kwotę 62  273  416,34 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 146 606,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 138  600,00 zł, pozostaje bez zmian,
b)wydatki majątkowe na kwotę 18  390  639,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W  § 3 Deficyt budżetu gminy w kwocie 5  231 663,00 zł, pozostaje bez zmian, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468  498,00 zł.
2) kredytów z banków krajowych w kwocie 3 500  000,00 zł, 
3) wolnych środków za 2014 rok w kwocie 1  263  165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.

§ 5. W § 4  ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1)przychodów 11  279  425,04 zł,
2)rozchodów 6  047  762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 13  648  019,09 zł , zastępuje się kwotą 13  068  609,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a,5b,5c.

§ 8.  W  § 7  Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3  940  728,30 zł, zastępuje się kwotą 3  951  728,30 zł z tego:
         - dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład 
            budżetowy na łączną kwotę  1  072  927,05 zł,
         - dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące 
            realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2  867  801,25 zł zastępuje się  
            kwotą 2  878  801,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
            
 b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1 967 244,00 zł, zastępuje 
     się kwotą 1  956 244,00 zł, z tego:
  -  dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie 
     gminy na łączną kwotę 1  767 244,00 zł, zastępuje się kwotą 1  756 244,00 zł,
        -  dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze 
           konkursu na łączną kwotę 200  000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 9.1. W § 8  ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5  693  643,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a, pozostaje bez zmian.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84  800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

§ 10.1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285  000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2.  W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 
   10  000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
    Gminy Białe Błota na kwotę 291 150,00 zł zastępuje się kwotą 295 425,00 zł.

§ 11.  W  § 10  Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. W  § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz


UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 r. zostaje zmniejszony ogółem o kwotę 274  573,00 zł.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
- zmniejsza się o 394,00 zł plan czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 132  878,00 zł, z tego:
- zmniejsza się wpłaty z tytułu nabycia nieruchomości o 249  000,00 zł,
natomiast zwiększa się plan z tytułu:
- użytkowania wieczystego nieruchomości o 15  000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 90  000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 11  120,00 zł,
- różnych dochodów o 2,00 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna
- zwiększa się różne dochody o kwotę 4  392,00 zł,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
              osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 430  590,00 zł, z tego:
1) zwiększa się następujące dochody:
- podatek od środków transportowych o 118  000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o 337  000,00 zł (realizowany przez urzędy skarbowe),
- opłata za zajęcie pasa drogowego o 110  000,00 zł,
- wpływy od WWN o 400  000,00 zł,
- opłata skarbowa o 6  000,00 zł,
- różne opłaty i odsetki o 7  500,00 zł,
2) zmniejsza się następujące dochody :
- podatek od nieruchomości o 953  817,00 zł 
- podatek leśny o 7  000,00 zł,
- opłata targowa o 5  000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn o 100  000,00 zł (realizowany przez urzędy skarbowe),
- odsetki o 42  149,00 zł,
Plan z tytułu podatków lokalnych został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. z 3 % wzrostem stawek, jednak Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe na 2015 r. na poziomie roku 2014.

Dz. 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się o kwotę 32  000,00 zł plan dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin za dzieci w 
  naszych przedszkolach, 
- zwiększa się o 23  173,00 zł wpływy z usług oraz o 2  000,00 zł różne dochody,
- zmniejsza się o 23  000,00 zł wpływy z różnych opłat w przedszkolu,

Dz. 851 Ochrona zdrowia
- kwota 2  657,00 zł to kara pieniężna uiszczona przez osobę fizyczną za odstąpienie od umowy na 
  realizację inwestycji,

Dz. 852 Pomoc społeczna
- plan dochodów  w w/w dziale zwiększa się ogółem o kwotę 2  109,00 zł,

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- zwiększa się o 88,00 zł plan dotacji ze środków unijnych dla Żłobka w Łochowie,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się o 245  000,00 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami,
- kwota 770,00 zł to odpłatność za psy umieszczone w schronisku,

Dz. 926 Kultura fizyczna
- kwota 100,00 zł to kara pieniężna uiszczona przez stowarzyszenie za nierozliczenie dotacji celowej.

Załącznik Nr 2
 
WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność
- zwiększa się o 50  000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg (profilowanie dróg gruntowych),
- zwiększa się o kwotę 223  787,00 zł wydatki inwestycyjne pn. ,, Projekt i budowa ul. Betonowej w 
  Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia ” i przeznacza tę kwotę na uregulowanie 
  należności za wykonane zadanie,
- zwiększa się o 268  506,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na ,, projekt i budowę nawierzchni 
  ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach, 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zwiększa się o 300  000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne dot. ,, Zakupu gruntów ”,

Dz. 710 Działalność usługowa
- plan wydatków bieżących zmniejsza się ogółem o 73  136,00 zł z tego: plany zagospodarowania o 
  58  136,00 zł oraz opracowania geodezyjne o 15  000,00 zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zmniejsza się o 5  000,00 zł zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup torby ratownictwa 
  medycznego dla OSP w Łochowie,
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami 80101, 80104 i 85305 w celu zabezpieczenia środków na 
  dotacje celowe dla innych gmin oraz jednostek niepublicznych, 
- zmniejsza się o 175  000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na Białobłocką Kartę Rodziny 
  Wielodzietnej,

Dz. 851 Ochrona zdrowia i Dz. 852 Pomoc społeczna 
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń z pochodnymi w Rozdz. 85154 zostaje pokryte ze środków 
  własnych GOPS. Istnieje konieczność uzupełnienia niedoboru wynagrodzeń dla pracowników 
  świetlicy socjoterapeutycznej ,, Małgosia ”,

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się o 597 316,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę kanalizacji w Lisim 
  Ogonie i Łochowie etap II i III, 
- zwiększa się o 230  000,00 zł wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami,
- zmniejsza się o 195 114,00 zł wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg,


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz
Załączniki:
Załącznik nr 1 (34kB) pdf
Załącznik nr 2 (28kB) pdf
Załącznik nr 3 (34kB) pdf
Załącznik nr 5 (32kB) pdf
Załącznik nr 6 (37kB) pdf
Załącznik nr 6a (29kB) pdf
Załącznik nr 9 (28kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 13:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388