Uchwała nr RGK.0007.145.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.145.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz


Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Zmiany WPF na lata 2015-2024 wynikają ze zwiększenia budżetu gminy na 2015 r. ogółem o kwotę 1 241 098,04 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r.; 15 i 28 października 2015 r.; 9 i 26 listopada 2015 r.;  7 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy z dnia 24 listopada 2015 r.  oraz Uchwała Rady Gminy z dnia dzisiejszego zwiększająca budżet o kwotę 25 427,00 zł.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem 75 432 392,57 zł
- wydatki ogółem  80 664 055,57 zł. 
W załączniku nr 1, zwiększa się kwotę długu o 513 211,77 zł a zmniejsza o kwotę 268 505,33 zł i wyniesie ona 43 309 197,02 zł.
Kwota dotyczy faktur  z wydłużonym terminem płatności, które będą spłacane z wydatków budżetu gminy na 2016 r. 

Załącznik Nr 2           
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Ogółem w 2015 r. kwotę na przedsięwzięcia zmniejsza się o 105 023,00 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:
- ,, Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II ”  zmniejsza  
  się o kwotę 20 785,00 zł,
- ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III ” zmniejsza się o  
  kwotę 576 531,00  zł, 
- ,, Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia ” 
  zwiększa się o kwotę 223 787,00 zł. Na zadaniu tym skreśla się kwotę 340 000,00 zł w 2016 r. gdyż 
  rozliczenie należności nastąpi w 2015 r.
- ,, Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach " zwiększa się o kwotę 268 506,00 
  zł.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz
Załączniki:


metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2016, 12:31:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359