Uchwała nr RGK.0007.148.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016- 2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.148.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.       

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.2.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024 zmieniona:
- Zarządzeniem Nr SG.0050.7.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11 lutego 2015 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.20.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2015 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.23.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.34.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.59.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. 
- Uchwałą Nr RGK.0007.72.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.97.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.99.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.145.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

Uzasadnienie plik do pobrania (79kB) pdf
Załączniki:
Załącznik nr 1 (99kB) pdf
Załącznik nr 2 (77kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2016, 12:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378