Uchwała nr RGK.0007.6.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 26 stycznia 2016w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r. poz. 1515, ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm. 2011r. poz. 117, poz. 678; 2015r. poz. 28, poz. 875, poz. 2014, poz. 1916, poz. 1893) uchwala się, co następuje: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Uchwała nr RGK.0007.6.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2016


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r. poz. 1515, ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm. 2011r. poz. 117, poz. 678; 2015r. poz. 28, poz. 875, poz. 2014, poz. 1916, poz. 1893) uchwala się, co następuje: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.


§ 1. Źródłami finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, są środki finansowe Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 2. Celami Gminnego Programu i kierunkami działania są:
1) podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez ograniczenie dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim poprzez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym;
2) zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uzależnieniem;
3) stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz innych używek wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie liczby programów profilaktycznych w szkołach z uwzględnieniem problemu narkomanii i sposobu zapobiegania temu zjawisku.
§ 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży będzie polegało na:
1) organizowaniu i prowadzeniu w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców;
2) prowadzeniu konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowym stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek, oraz form aktywnego spędzania wolnego czasu;
3) zakupie i upowszechnianiu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych;
4) organizowaniu i finansowaniu spotkań, szkoleń, prelekcji związanych z narkomanią dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów, rodziców i członków komisji, policji, pracowników GOPS i innych grup zawodowych;
5) organizowaniu i finansowaniu spektakli teatralnych dot. problemu narkomanii.
§ 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii będzie polegało na:
1) udzielaniu pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2) wspieraniu działalności stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii;
3) prowadzeniu działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania;
4) nawiązaniu współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprowadzania narkotyków wśród dzieci i młodzieży, dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych;
5) współpracy ze służbą zdrowia, dotyczącej pomocy merytorycznej dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.
§ 5. Preliminarz wydatków przedstawia się następująco: Wydatkowanie środków z działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, przy czym przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę w wysokości: 5.000,- zł. zgodnie z preliminarzem wydatków wymienionych w poniższej tabeli:
organizowanie i prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych
2.000,00
zakup materiałów profilaktycznych dla szkół , w szczególności publikacji multimedialnych
1.000,00
promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie form czynnego wypoczynku - konkursy, festyny, wystawy wycieczki, zawody sportowe
2.000,00
§ 6. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy Białe Błota.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok jest niezbędne w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, które są zadaniami własnymi gminy. Gminny program je uszczegóławia, wskazuje kierunki działań i środki na ich realizację.
Problem narkotyków jest umiarkowany w gminie Białe Błota. Odsetek badanych mieszkańców, którzy próbowali narkotyków jest wyższy od wyników analiz ogólnopolskich. Zapytano respondentów, ile znają osób w swoim otoczeniu, które używają narkotyków. 71,9% badanych kobiet deklaruje, że w ogóle nie zna nikogo, kolejno
19,3% badanych kobiet deklaruje, że zna do 5 osób, 3,5% kobiet zna od 5 do 10 osób, a 5,3% kobiet zna ponad 10 osób, które zażywają narkotyki. Jeśli chodzi o badanych mężczyzn – 74,4% przyznaje, że nie zna nikogo, 18,6% badanych mężczyzn deklaruje, że zna do 5 osób, a 4,7% mężczyzn przyznało, że zna od 5 do 10 osób, a 2,3% badanych mężczyzn zna ponad 10 osób zażywających narkotyki. W porównaniu z badaniem z 2015 roku, można zauważyć, że wystąpiły stosunkowo niewielkie różnice w odpowiedziach badanych na to pytanie. 73% badanych przyznaje, że nie zna nikogo, a jedna piąta znająca do
5 osób i 8% badanych znających powyżej 5 osób to umiarkowanie niepokojący wynik.                   W badaniu tym interesowało również, czy respondenci wiedzą, gdzie i u kogo można kupić narkotyki. Zdecydowana większość badanych mieszkańców gminy Białe Błota nie posiada takiej wiedzy (88%).
Do zażycia narkotyku przyznało się 7% badanych mieszkańców gminy Białe Błota. Łączny odsetek osób, które przyznały się do stosowania narkotyków w diagnozie realizowanej w 2015 roku (10%), był większy niż ma to miejsce obecnie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że przyznanie się do używania narkotyków (lub nawet jednorazowej próby) jest w istocie przyznaniem się do czynu karalnego w Polsce. Ponadto zażywanie narkotyków nie jest czymś powszechnie akceptowanym, dlatego można by spodziewać się raczej niewielkiego odsetka odpowiedzi twierdzących.
Badanie przeprowadzone na terenie gminy Białe Błota miało na celu zdiagnozowanie oraz określenie głównych problemów występujących wśród społeczności lokalnej. Bezpośrednim rezultatem przeprowadzonej diagnozy jest raport, stanowiący podstawę do zaplanowania oraz zrealizowania przez władze lokalne konkretnych oddziaływań, które będą miały na celu stopniową eliminację zagrożeń i problemów występujących na terenie gminy. Wstępne określenie rozmiaru skali zjawiska przemocy, narkomanii oraz alkoholizmu pozwoli na odpowiednie wprowadzenie działań profilaktycznych. Należy pamiętać, że grupą wysokiego ryzyka są przede wszystkim dzieci i młodzież. Wiele badań naukowych wskazuje na fakt, iż to dom rodzinny jest czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju osobowościowym i światopoglądowym nastolatka. Komunikaty medialne oraz wpływ rówieśników mogą w wielu przypadkach negatywnie oddziaływać na nieustannie kształtującą się osobowość młodego człowieka, a to z kolei będzie przejawiać się w ryzykownych zachowaniach nastolatków. Władze lokalne powinny w sposób szczególny zadbać o małoletnich pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym ważne jest, aby szkoła również była miejscem, które przyczyni się do budowy systemu wartości młodego człowieka oraz ostrzeże i poinformuje go o konsekwencjach wynikających z podejmowania ryzykownych działań.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (28 stycznia 2016, 14:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225