Uchwała nr RGK.0007.129.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.129.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, według treści załącznika do niniejszej uchwały. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.129.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016 r.
plik do pobrania (45kB) pdf

Uzasadnienie
Kwotę 792 962,81 zł przyjmuje się jako wydatki niewygasające z końcem 2016 roku. Szczegółowe uzasadnienie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania przedstawia się następująco:
W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwotę 452 192,59 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2016 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:
1) Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu - kwotę 42 000,00 zł,
2) Projekt i budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach - kwotę 17 835,00 zł,
3) Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach - II etap - kwotę 392 357,59 zł,
4) Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach,
pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2016 roku, są to wydatki przeznaczone na wykonanie projektów i budowy ulicy Zagajnikowej w miejscowości Prądki oraz chodnika do cmentarza przy ulicy Kaplicznej w Białych Błotach.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwotę 298 831,50 zł pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2016 roku, są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:
1) Przebudowę i termomodernizację budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - kwotę 298 831,50 zł.
Umowa nr I.2721.92.2016.ZP1 została zawarta w dniu 19 sierpnia 2016 roku, z Drogową Pracownią Projektową "ANMAR"Anna Pacewicz - Dyrda z siedzibą w Kruszynie przy ulicy Łanowej 1, na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele przedłużyło się w związku z przeciągającą się procedurą związaną z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania tj. map do celów projektowych. Geodeta mapę do celów projektowych opracował 15 września 2016 roku, a uwierzytelnioną przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy otrzymał dopiero 16 listopada 2016 roku. W dniu 30 listopada br. został zawarty aneks wydłużający termin opracowania projektu do dnia 31 maja 2017 roku. Przedmiotowa mapa niezbędna była do rozpoczęcia prac projektowych. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2016 roku.
Umowa nr I.2721.98.2016.ZP2 została zawarta w dniu 01 września 2016 roku, z Drogową Pracownią Projektową "ANMAR"Anna Pacewicz - Dyrda z siedzibą w Kruszynie przy ulicy Łanowej 1, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Akacjowej w miejscowości Lipniki. W czasie projektowania, zgodnie z warunkami gestora sieci tj. Orange Polska, należy zaprojektować przebudowę słupów telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną drogą. W związku z czym przed uzyskaniem zgłoszenia robót należy uzgodnić przebudowę sieci na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. W dniu 30 listopada br. został zawarty aneks wydłużający termin opracowania projektu do dnia 28 lutego 2017 roku. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2016 roku.
Umowa nr I.2720.17.2016.ZP2 została zawarta w dniu 13 grudnia 2016 roku, z Przedsiębiorstwem El - Kajo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 27, na budowę ulicy Zagajnikowej od ulicy Geodetów do ulicy Śluzowej w miejscowości Prądki. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót termin realizacji umowy ulegnie wydłużeniu. W związku z powyższym nie jest możliwe wykonanie zakresu zadania inwestycyjnego do końca 2016 roku.
Umowa na I.2721.110.2016.ZP1 została zawarta w dniu 05 października 2016 roku z firmą Kowalkowski Budownictwo z siedzibą w Głuchowie 68, 87-140 Chełmża, na budowę chodnika do cmentarza przy ulicy Kaplicznej w Białych Błotach. W związku z przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi oraz brakiem wszystkich niezbędnych dokumentów, niemożliwe jest zakończenie inwestycji w roku bieżącym i dokonanie odbioru końcowego do końca 2016 roku.
Umowa na I.2720.19.2016.ZP2 została zawarta w dniu 27 grudnia 2016 roku z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych GRAC–BUD Grzegorz Mróz z siedzibą Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu.
W związku z przedłużającymi się czynnościami związanymi z udzieleniem odpowiedzi na pytania złożone w czasie przetargu niemożliwe było rozstrzygnięcie przetargu wcześniej niż w dniu 21 grudnia 2016 roku. Umowa została podpisana w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2016 roku w związku z czym Wykonawca nie jest w stanie wykonać prac za kwotę zabezpieczoną w  zadaniu w roku 2016.
Termin dokonania wydatków najpóźniej do 30 czerwca 2017 roku – kwoty 42 000,00 zł, 17 835,00 zł, 392 357,59 zł i 41 938,72 zł oraz 298 831,50 zł  pozostawia się jako wydatki niewygasające z upływem 2016 roku, są to wydatki przeznaczone na realizację projektów, budowę drogi i chodnika oraz przebudowę i termomodernizację budynku po szkole podstawowej.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 12:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243