Uchwała nr RGK.0007.130.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.130.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić plany prac na I kwartał 2017 r. Komisji Stałych: 
1) Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska stanowiący załącznik nr 1; 
2) Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 2; 
3) Budżetu i Finansów stanowiący załącznik nr 3; 
4) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu stanowiący załącznik nr 4. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym komisje przedkładają plan pracy Radzie Gminy. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia kwartalny plan pracy nie później niż na ostatniej sesji poprzedzającej kwartał objęty przedłożonym planem pracy (§ 97 ust. 1 Statutu Gminy Białe Błota). Pozostałe Komisje pracują według planów pracy przedłożonych Radzie Gminy na początku każdego kwartału (§ 66 ust 1 Statutu Gminy Białe Błota).

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

plik do pobrania (125kB) pdfUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 13:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196