Uchwała nr RGK.0007.131.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2016.487) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.131.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2016.487) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XIII/189/2003  Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Ustalić dla Gminy Białe Błota ogólną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w ilości 75 punktów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Białe Błota zasadne jest  zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 107 z dnia 2017-01-05

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 13:26:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (25 stycznia 2017, 14:36:49)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 223