Uchwała nr RGK.0007.132.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. poz. 446,1579) w związku z art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016. poz. 785,1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.132.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. poz. 446,1579) w związku z art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016. poz. 785,1579) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.44.2015  Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota, zmienionej uchwałą Nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych  z terenu gminy Białe Błota oraz uchwałą NR RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust.1 po pkt 5 dodaje się pkt 6,7 i 8 które otrzymują brzmienie: "6) Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zakup obiadów szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota.
7) Zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia" w Łochowie nie więcej niż 135 zł miesięcznie od jednego dziecka.
8) Zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach nie więcej niż 100 zł miesięcznie od jednego dziecka.
2) w § 3a ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów określonych w § 3 ust. 1 pkt 3,4,5,6,7 i 8 odbywać się będzie na podstawie opłaconych faktur, imiennych rachunków lub imiennych dowodów wpłat,  po przedstawieniu w Urzędzie Gminy Białe Błota"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2017r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zmiany w uchwale mają na celu poszerzenie zakresu uprawnień przysługujący członkom rodzin wielodzietnych.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 13:31:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342