Uchwała nr RGK.0007.134.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.*Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.134.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.*

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Wyznacza się Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach jako jednostkę obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579), prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną w zakresie wskazanym w § 3 uchwały dla jednostek wymieniony w § 2 uchwały.
§ 2.  Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach są:
1) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota;
2) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Zabytkowa 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota;
3) Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo;
4) Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota;
5) Gminne Przedszkole „Wróżka”, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota;
6) Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia”, ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo.
§ 3. 1. Określa się zakres obowiązków powierzonych Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach w ramach wspólnej obsługi w postaci:
1) obsługi administracyjnej;
2) obsługi finansowej;
3) całości zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
4) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych;
5) obsługi organizacyjnej.
2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji określonych w art. 10c ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm. poz. 1579).
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzoną ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) oraz wobec woli dalszego zapewniania przez gminę wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej – konieczne stało się wskazanie jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).
Jednym z istotnych celów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1045) było stworzenie jednostkom samorządu terytorialnego możliwości powoływania centrów usług wspólnych zajmujących się obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną we wszystkich dziedzinach pozostających w gestii gmin, powiatu czy też województwa, tj. w sprawach dotyczących m.in. edukacji, pomocy społecznej, kultury. Obecnie gmina może powołać jedną lub kilka jednostek do obsługi organizacyjnej podmiotów realizujących jej zadania. Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ przepisy ustaw regulujących daną problematykę, np. w sferze edukacji dawały możliwość tworzenia jednostek obsługujących dla określonego rodzaju placówek.
Przedmiotowa ustawa przewiduje okres przejściowy do końca grudnia 2016 roku dla samorządów terytorialnych na dostosowanie do nowych regulacji. We wskazanym terminie samorządy będą mogły zdecydować, czy powoływać oddzielną jednostkę zajmującą się obsługą administracyjną czy powierzyć te zadania urzędowi gminy albo też innej, już istniejącej jednostce.
Zgodnie z art. 10a i 10b dodanymi do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, gmina może zapewnić wspólną obsługę w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną m.in. jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wspólną obsługę może prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego. Wskazać należy, że w kompetencje do określenia jednostek obsługujących i jednostek obsługiwanych oraz zakresu wspólnej obsługi została wyposażona rada gminy. Brzmienie dodanego do ustawy o samorządzie gminnym art. 10b ust. 2 wskazuje, że rada gminy może określić więcej niż jedną jednostkę obsługującą jednostki organizacyjne, co może być np. związane z faktem, że wykonują one różne zadania.
Na podstawie wskazanego wyżej artykułu dopuszczalne jest więc wskazanie przez radę gminy dotychczasowej jednostki zapewniającej wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i placówek jako jednostki obsługującej dla jednostek oświatowych oraz ewentualne dostosowanie prawno-organizacyjne (zmiana statutu) zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz placówek oświatowych do nowych przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
Reasumując, rada gminy może wskazać obecnie funkcjonujące zespoły obsługi placówek oświatowych oraz centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych jako centra usług wspólnych w oparciu o przywołane regulacje ustawy o samorządzie gminnym bez konieczności ich specjalnego przekształcania.
Takie stanowisko w dniu 23.05.2016 r. przedstawił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marszałkowi Sejmu w odpowiedzi na Interpelację nr 2681.
Wskazać należy, że również praktyka poszczególnych gmin potwierdza to stanowisko. Gminy wykorzystują już istniejące jednostki, wskazując je jako „jednostki obsługujące” w rozumieniu ustawy, zmieniając jedynie ich statut i listę „jednostek obsługiwanych”.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
* uchwała zmieniona uchwałą nr RGK.0007.112.2017 Rady Gminy Białe Błota zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 14:01:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (6 września 2017, 10:04:55)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285