Uchwała nr RGK.0007.133.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu.Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.133.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.45.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2017 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
 Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.133.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016 r.
Statut Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, zwane dalej COEiS, jest jednostką budżetową gminy Białe Błota.
2. Terenem działania COEiS jest obszar objęty właściwością gminy Białe Błota.
3. Siedziba znajduje się w budynku przy ul. Czystej 1a, 86-005 Białe Błota.
4. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach używa skrótu następującej treści: COEiS.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA
§ 2. 1. Celem działania COEiS jest  zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia COEiS.
2. Wykaz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez COEiS określa odrębna uchwała Rady Gminy Białe Błota.
3. Szczegółowy zakres działań COEiS w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej obejmuje:
1) w zakresie obsługi finansowej:
a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
b) bieżąca analiza realizacji planu finansowego,
c) opracowywanie na wniosek kierownika jednostki obsługiwanej planu finansowego i jego zmian,
d) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, PFRON itp.,
g) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
h) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela,
i) sporządzanie sprawozdań budżetowych,
j) sporządzanie sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa, sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS i PRFON,
k) prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych;
2) w zakresie obsługi rachunkowej zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) w związku z zadaniami określonymi w art. 11 ust. 2 pkt 2 i art. 52-54 tej ustawy;
3) w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:
a) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
b) współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji programów pomocowych.
4. COEiS wykonuje również inne zadania, będące zadaniami własnymi organu prowadzącego, a zleconymi do prowadzenia COEiS.
Rozdział 3.
ORGANIZACJA

§ 3. 1. COEiS działa na obszarze gminy Białe Błota i podlega Wójtowi Gminy.
2. Działalnością COEiS kieruje Kierownik.
3. Przy wykonywaniu swoich zadań kierownik COEiS współpracuje z jednostkami obsługiwanymi oraz Wójtem Gminy.
4. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres obowiązków określa Regulamin Organizacyjny COEiS ustalony przez jego kierownika.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 5. 1. COEiS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Środki na działalność bieżącą COEiS pochodzą z budżetu gminy Białe Błota.
3. COEiS prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Wójta Gminy Białe Błota.
4. Działalność jednostek obsługiwanych przez COEiS finansowana jest z właściwych dla danych jednostek klasyfikacji budżetowych w ramach planów finansowych obejmujących środki i zadania tych jednostek.
5. COEiS jest obowiązane do sporządzania wymaganej odrębnymi przepisami sprawozdawczości.
Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzoną ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) oraz wobec woli dalszego zapewniania przez gminę wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych konieczne stało się dostosowanie dotychczasowego statutu Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i nadanie mu nowego brzmienia, z uwzględnieniem przepisów art. 10a, art. 10b, 10c i 10d ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 i 11 ustawy o rachunkowości oraz art. 52-54 ustawy o finansach publicznych.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 14:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261