Uchwała nr RGK.0007.127.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.127.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu Gminy w wysokości  88 761 304,46 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 628 379,00 zł
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 88 132 925,46 zł, z tego:
a) dochody bieżące na kwotę 84 099 966,83 zł,
b) dochody majątkowe na kwotę 4 032 958,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 89 412 117,29 zł,
2. Zmniejsza się o kwotę 1 428 379,00 zł
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 87 983 738,29 zł, z tego:
a) wydatki bieżące na kwotę 75 379 518,92 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
b) wydatki majątkowe na kwotę 12 604 219,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 149 187,17 zł.
§ 5. W § 3  ustala się zadania inwestycyjne na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1) przychodów 10 687 946,91 zł,
2) rozchodów   10 837 134,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. W  § 5  Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 027 034,91 zł, zastępuje się kwotą 4 013 034,91 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę  1 099 412,91 zł, pozostaje bez zmian,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 927 622,00 zł, zastępuje się kwotą  2 913 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 3 178 458,25 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie  gminy na łączną kwotę 2 978 458,25 zł, pozostaje bez zmian,
b) dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 8. 1. W § 6  ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 17 059 368,72 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 88 600,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b.
§ 9. 1. W § 7 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
2. W § 7 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę      5 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 315 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
§ 10. W  § 7  Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, pozostaje bez zmian , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 11. W  § 8 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 12. W § 10 Upoważnia się Wójta Gminy do:
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 10 037 134,08 zł, zastępuje się kwotą 10 837 134,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 13. Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2016 r. w wysokości 920 857,19 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Uzasadnienie
Załącznik Nr 1
DOCHODY
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in nich jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zmniejsza się o 628 379,00 zł plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób
prawnych,
Załącznik Nr 2
WYDATKI
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- zmniejsza się o 828 379,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na podatek od nieruchomości
od mienia gminnego,
Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- w w/w działach jednostki oświatowe wykazały oszczędności w kwocie 600 000,00 zł,
Dz. 852 Pomoc społeczna
- oszczędności z wydatków bieżących w wysokości 3 900,00 zł przeznacza się na zakup inwestycyjny pn. ,, zakup oprogramowania Rejestr VAT na potrzeby GOPS w Białych Błotach ”.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się o 14 000,00 zł dotację dla Miasta Bydgoszczy na schronisko dla zwierząt,
- kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na organizację przed bezdomnymi zwierzętami,
sterylizację zwierząt oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących.
Po dokonaniu w/w zmian budżet gminy na br. po stronie dochodów wynosi 88 132 925,46 zł, po stronie wydatków 87 983 738,29 zł, nadwyżka budżetu gminy wynosi 149 187,17 zł.
Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytu. Wcześniej budżet gminy uchwalony był z deficytem w wysokości 650 812,83 zł, źródłem pokrycia deficytu były wolne środki. W dzisiejszych zmianach wolne środki w wysokości 650 812,83 zł i nadwyżkę budżetu w wysokości 149 187,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu w wysokości 800 000,00 zł.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załączniki:

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2016, 14:00:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236