Uchwała nr RGK.0007.141.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.141.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 90 880 000,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie   89 880 000,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 90 880 000,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 79 484 037,30 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 395 962,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W wydatkach bieżących ustala się rezerwy na kwotę 400 000,00 zł, z tego:
a) rezerwa ogólna 152 000,00 zł,
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł.
§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 6 502 667,95 zł,
b) rozchodów   6 502 667,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 318 440,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych  na łączną kwotę 1 137 482,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 3 180 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4 647 645,00 zł,  z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 4 347 645,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 736 206,00 zł, zgodnie z załącznikiem       Nr 6, 6a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i      innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 102 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę      10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy      Białe Błota na kwotę 310 000,00 zł.
§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego         zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem         Nr 8.
§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 502 667,95 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek      i kredytów do wysokości 6 502 667,95 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie      wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący      obsługę budżetu gminy.
§ 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem     przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku     Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Uzasadnienie
DO  BUDŻETU  GMINY  BIAŁE  BŁOTA  NA  2017 R.
Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą
90 880 000,00 zł. Projekt budżetu gminy jest budżetem zrównoważonym.
DOCHODY
Załącznik Nr 1
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 r. zamykają się kwotą 90 880 000,00 zł co stanowi 103,17 % prognozowanych dochodów 2016 roku. Według stanu na 30 września 2016 r. planowane dochody wynosiły 88 089 726,50 zł.
Dochody budżetu gminy ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.
Do dochodów majątkowych zalicza się:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Z ogólnej kwoty dochodów :
a/ dochody bieżące to kwota 89 880 000,00 zł w tym :
- dochody własne 50 902 753,00 zł
w tym :
- wpływy z podatków 17 719 000,00 zł,
- wpływy z opłat 3 677 000,00 zł,
- dochody z majątku gminy 454 490,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy
96 248,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 721 649,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 2 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników
zamieszkałych na obszarze gminy 26 932 366,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników
posiadających siedzibę na obszarze gminy 1 300 000,00 zł,
- dotacje   19 526 106,00 zł
w tym :
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
18 736 206,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy 669 200,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  700,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań
wynikających z porozumień między j.s.t. 100 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich 20 000,00 zł,
- subwencje  19 451 141,00 zł
w tym :
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  19 350 739,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 100 402,00 zł.
b/ dochody majątkowe to kwota 1 000 000,00 zł w tym :
- dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000,00 zł.
Do sprzedaży w 2017 r. zostaną przeznaczone działki budowlane w: Łochowicach 0,9000 ha, Lisim Ogonie 0,3000 ha, Białych Błotach 0,4000 ha.
Plan dochodów budżetu gminy w roku 2017 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 400,00 zł, tj. 3,63 % planowanych wpływów 2016 r.
Rozdz. 01095 – Pozostała  działalność
Planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 1 400,00 zł.
Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje ustawa z dnia
13 października 1995 r. prawo łowieckie.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 408 000,00 zł, tj. 104,32 % planowanych wpływów 2016 r. i stanowią 1,55 % prognozowanych dochodów ogółem na 2017 r.
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowane wpływy ogółem to kwota 1 408 000,00 zł w tym:
- dochody bieżące           408 000,00 zł
- dochody majątkowe  1 000 000,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za trwały zarząd  2 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 150 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 250 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności  6 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych  1 000 000,00 zł,
Do sprzedaży w 2017 r. zostaną przeznaczone działki budowlane w: Łochowicach 0,9000 ha, Lisim Ogonie 0,3000 ha, Białych Błotach 0,4000 ha.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71035 – Cmentarze
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł.
DZIAŁ750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 170 640,00 zł, co stanowi 0,18 % budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 140 600,00 zł,
Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 r. przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  40,00 zł,
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF oraz różne dochody w łącznej wysokości 30 000,00 zł,
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 4 006,00 zł. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości  47 135 777,00 zł
i są wyższe  o 10,55 % od planu na 2016 r. (według stanu na 30.09.2016 r) i stanowią
51,86 % planowanego budżetu ogółem na 2017 r. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej
35 000,00  zł,
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł,
Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek  organizacyjnych
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota  9 952 711,00 zł, która stanowi 10,95 % prognozowanych dochodów ogółem  2017 r.
z tego :
- podatek od nieruchomości 9 296 000,00 zł,
- podatek rolny 21 000,00 zł,
- podatek leśny 217 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 300 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
100 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 300,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 148,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy
Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 3 263,00 zł
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota  7 843 500,00 zł , która stanowi 8,64 % dochodów ogółem 2017 r.
z tego :
- podatek od nieruchomości 5 400 000,00 zł,
- podatek rolny 110 000,00 zł,
- podatek leśny 5 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 400 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek opłacony przez osoby fizyczne jest dochodem
gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 85 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej  2 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany do budżetu gminy za
pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 1 750 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 20 000,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 71 500,00 zł,
Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2016 r.
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota  1 042 100,00 zł, tj. 117,47 % wykonania 2016 r. i stanowią  1,14 % dochodów ogółem 2017 r.
z tego :
- wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 320 000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 480 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu
planów zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu
infrastruktury)  170 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 100,00
zł,
- wpływy pozostałych odsetek 2 000,00 zł,
Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.
Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 zł,
Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2016 r.
Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych wynoszą  26 932 366,00 zł i stanowią 29,63 % przewidywanych dochodów ogółem na 2017 r.
Przewidywane wpływy na 2017 r. są o około 17,81 % wyższe od zakładanego wykonania za 2016 r.
Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na terenie gminy. W 2017 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,89 % .
Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF  ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej , z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozliczany i
przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 300 000,00 zł. Kwota ta stanowi 1,43 %
prognozowanego budżetu na 2017 r.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
- część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 19 350 739,00 zł,
Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 21,29 % przewidywanych dochodów ogółem na 2017 r. i jest wyższa o 5,36 % od przewidywanego wykonania za 2016 r.
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 zł,
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Gmina otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100 402,00 zł, tj. 136,55 % planu subwencji z 2016 r.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymają kwoty uzupełniającej. Kwota zostanie rozdzielona między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. to 20 161, a liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 38 437 239.
Dochody podatkowe na 1 mieszkańca w gminie 2 209,58 zł, dochody podatkowe na
1 mieszkańca w kraju 1 596,67 zł.
Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie 15,21 zł,
średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca 11,37 zł.
Średnia kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca w gminie wynosiła 1 082,90 zł, średnia krajowa kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na
1 mieszkańca 642,38 zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 275 790,00 zł, co stanowi 0,30 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe – co., woda, ścieki, śmieci)
27 900,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 30 760,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 6 200,00 zł,
Rozdz. 80104 – Przedszkola
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 120 000,00 zł,
- opłaty za mieszkania ( woda, ścieki, c.o. ) 21 000,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 18 500,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za
ogrzewanie budynku ZAZ  20 600,00 zł,
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 100 000,00 zł za dzieci
z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białe Błota,
Rozdz. 80110 – Gimnazja
- opłaty za duplikaty dokumentów 250,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 900,00 zł,
- dotacja celowa ze środków unijnych Program ERASMUS+  20 000,00 zł,
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego oraz zwrot za
energię elektryczną  7 850,00 zł,
- wpływy za wynajem powierzchni reklamowej 1 830,00 zł,
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł zwrot dokonany przez ŚDS w Cielu opłaty za
energię elektryczną,
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na realizację zadania zleconego
gminie ustawą dot. pokrycia poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 125 200,00 zł, co stanowi 1,24 % planowanego budżetu ogółem.
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 700,00 zł – z tytułu odpłatności za pobyt
niepełnosprawnej mieszkanki Gminy Białe Błota w Ośrodku Wsparcia tj. Domu Dziennego
Pobytu ,, Słoneczko ‘’ w Bydgoszczy,
- dotacja celowa  z budżetu państwa w wysokości 380 400,00 zł na działalność
Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu,
- 5 % dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami  200,00 zł,
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- dotacja celowa w kwocie  26 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
- dotacja celowa w kwocie 64 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
- dotacja celowa w kwocie  87 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 5 000,00 zł,
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- dotacja celowa w kwocie 293 400,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenie
społeczne oraz inne dochody 2 000,00 zł,
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja celowa w wysokości 18 700,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z
przekroczeniem 200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz
osoby w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXIII/371/2009 Rady Gminy Białe Błota z
dnia 28 maja 2009 r. w kwocie 6 000,00 zł,
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 209 800,00 zł na realizację zadania
własnego gminy,
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
- dochody w wysokości 15 000,00 zł z tytułu odpłatności za zakup posiłku osobom i
rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium
ustawowego na podstawie Uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.21.2014 z dnia
27 lutego 2014 r. Dochody pochodzące ze zwrotu pożyczki na ekonomiczne
usamodzielnienie.

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2017 r.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 44 333,00 zł na funkcjonowanie WTZ ,, Dąb ” w
Białych Błotach,
DZIAŁ 855 RODZINA
W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości  18 543 813,00 zł, co stanowi 20,40 % planowanego budżetu ogółem.
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze
- dotacja celowa w wysokości 13 301 600,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania
zleconego gminie ustawą dot. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
w wychowaniu dzieci ,, 500 + ”,
- dochody pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
5 000,00 zł,
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja celowa w wysokości 4 864 200,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu wpłaty 40 % należności dłużników alimentacyjnych stanowiącej dochód
własny gminy wierzyciela  66 263,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w
związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych,
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego 3 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń
alimentacyjnych 20 000,00 zł,
Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku 190 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 93 000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia
społeczne 250,00 zł,
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 2 611 500,00 zł, co stanowi 2,87 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach 2 485 000,00 zł,
- odsetki od wpłat dokonywanych po terminie 1 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień,
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przewidywane dochody wynoszą 120 000,00 zł tj. 109,09 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 
WYDATKI
Załącznik Nr 2
Planowane wydatki w roku 2017 rok wynoszą 90 880 000,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 2,41 % od przewidywanego wykonania za 2016 r. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 79 484 037,30 zł, co stanowi 87,46 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota
11 395 962,70 zł, tj. 12,54 % wydatków ogółem.
WYDATKI BIEŻĄCE
W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:
1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 18 736 206,00 zł,
2. realizację zadań wynikających z porozumień między j.s.t. 3 180 958,00 zł,
3. wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 700,00 zł,
4. realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych 310 000,00 zł,
5. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10 000,00 zł,
6. dotacje podmiotowe 5 485 127,00 zł, z tego dla:
- samorządowego zakładu budżetowego 200 000,00 zł,
- instytucji kultury 937 482,00 zł,
- niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 239 645,00 zł,
- jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych 108 000,00 zł,
7. dotacje celowe 3 480 958,00 zł, z tego na:
- lokalny transport zbiorowy 1 708 554,00 zł,
- drogi publiczne powiatowe 15 000,00 zł,
- pomoc finansową na funkcjonowanie wydziału komunikacji 35 200,00 zł,
- dzieci z naszej gminy uczęszczające do żłobków, przedszkoli i szkół w innych j.s.t.
1 343 204,00 zł,
- schronisko dla zwierząt 79 000,00 zł,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego 300 000,00 zł,
8. wydatki na obsługę długu 1 100 000,00 zł,
9. wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego łącznie 354 550,07 zł,
10. rezerwę ogólną 127 000,00 zł,
11. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na
terenie gminy 248 000,00 zł,
12. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 918 785,00 zł,
13. pozostałe wydatki bieżące 17 531 753,23 zł.
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 87,46 %.
Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości  11 395 962,70 zł.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 12,54 %.
Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  54 100,00 zł tj. 0,05 % wydatków budżetu ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:
Rozdz. 01008 Melioracje wodne
Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy
- konserwacja gruntowna rowu R 55 w Zielonce i Prądkach dług. 2000 m,
- konserwacja bieżąca rowu R 44 i R 25 w Cielu dług. 4425 m,
- konserwacja rowu D w Kruszynie Kraj. Dług. 4650 m,
- konserwacja D4 w Białych Błotach dług. 800 m,
- konserwacja rowu E w Kruszynie Kraj. Dług. 2500 m,
- konserwacja bieżąca rowy F w Murowańcu dług. 1850 m.
Rozdz.  01030 - Izby Rolnicze
Kwota 4 100,00 zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego. Wydatek stanowi wpłatę na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 10 992 172,00 zł tj. 81,24 % przewidywanego wykonania za 2016 r. Kwota ta stanowi 12,10 % przewidywanego budżetu na 2017 r. i przeznaczona jest na :
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Na realizację zadania planowane są środki w wysokości 1 708 554,00 zł.
Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 708 554,00 zł, stanowi dotację dla Miasta Bydgoszczy na świadczenie usług przewozowych na liniach nr 91 i 92. Szacunkowa kwota dotacji została wyliczona w oparciu o: całkowity planowany koszt funkcjonowania linii 91 i 92 powiększony o 3 % koszt organizatora; dzienną liczbę pasażerów na liniach 91 i 92 oraz jej udział w całkowitej dziennej liczbie pasażerów w całej sieci komunikacji, wynikającą z prognozy na 2017 r.; szacowane wpływy z biletów na liniach 91 i 92; rzeczywisty udział gminy w dopłacie w oparciu o wskaźniki udziału jej mieszkańców w przejazdach.
Linie 91 i 92 funkcjonują na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu
15 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem Bydgoszczą, a Gminą Białe Błota o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota.
Podstawą do zawarcia porozumienia była Uchwała Nr XL/490/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2006 r. oraz Uchwała Nr LXXI/1347/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r.
Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe
Plan wydatków 3 132,00 zł
Środki przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Lubiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na wydatki bieżące w kwocie 35 397,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 – Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej.
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków bieżących w wysokości 5 089,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,
Wydatki stanowią  m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:
- drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego
- kanalizacja sanitarna kwota   44,00 zł,
- drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia
urządzenia  –  kanalizacji deszczowej  kwota 1 732,40 zł
- drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia –
kanalizacji sanitarnej   2 819,02 zł,
- droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych
478,50 zł,
Dotacja w wysokości 15 000,00 zł dla Powiatu Bydgoskiego na opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przesieckiego w Przyłękach.
Rozdz.  60016 - Drogi publiczne gminne
Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 9 225 000,00 zł, tj. 77,16 % przewidywanego wykonania za 2016 r. i stanowi 10,15 % planowanego budżetu ogółem.
Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 2 000 000,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Białe Błota w kwocie 2 173,70 zł – wykaz przedsięwzięć w załączniku nr 9. Środki przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie: zimowego utrzymania chodników, przystanków i dróg; zakupu materiałów do naprawy dróg we własnym zakresie; naprawy i zakupu wiat przystankowych; pompowania wód opadowych; sporządzania projektów organizacji ruchu drogowego; mechanicznego sprzątania ulic; zakupu i montażu znaków drogowych, zakupu i montażu tablic z nazwami ulic; odnowienia oznakowania poziomego i pionowego dróg; przeglądów okresowych dróg gminnych; naprawy sprzętu drogowego; zakupu paliwa do sprzętu drogowego; zakupu i transportu kruszywa oraz naprawy dróg utwardzonych; remontu nawierzchni ulic; budowy dróg z kruszywa; naprawy dróg nieutwardzonych;
Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektów, budową odwodnienia i nawierzchni utwardzonych planowana jest kwota  7 225 000,00 zł, w tym fundusze sołeckie 45 000,00 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć z załącznika nr 9.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do budżetu na 2017 r. oraz uzasadnienie inwestycji.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  3 071 285,00 zł, tj. 87,94 % przewidywanego wykonania 2016 r. i stanowią 3,37 % budżetu ogółem na 2017 r.
Rozdz.  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W ramach powyższego rozdziału zaplanowane są wydatki bieżące ogółem w wysokości  2 861 285,00 zł, z tego na:
- opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, zakładanie ksiąg wieczystych, wieczyste użytkowanie kwotę 120 000,00 zł,
- podatki lokalne i opłaty 31 000,00 zł,
- remonty mieszkań komunalnych 197 000,00 zł
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi 1 000 000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi 1 303 285,00 zł,
- zarządzanie nieruchomościami – mieszkania socjalne i komunalne oraz koszty eksploatacji i konserwacji mieszkań 220 000,00 zł,
Mieszkania socjalne i komunalne są zarządzane przez ZW i UK w Białych Błotach na podstawie aktu powierzenia z 20 maja 2015 r.
b/ wydatki inwestycyjne ogółem 200 000,00 zł  na zakup gruntów zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Białe Błota,
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność
- kwotę 10 000,0 zł przeznacza się na wypłaty z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali
socjalnych.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na realizację zadań w tym dziale przewidywane są środki w wysokości 286 600,00 zł, tj. 101,78 % przewidywanego wykonania 2016 r. a stanowią 0,31 % planowanego budżetu ogółem 2017 r.
Rozdz.  71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Kwota 240 000,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja planów zagospodarowania odbywa się na podstawie następujących umów :
- umowa o dzieło nr 117/2012 wykonanie mpzp w Murowańcu w rejonie ulicy Wierzbowej;
Łochowie  rejon ulicy Bukowej,
- umowa nr I.2721.62.2012.ZP2 wykonanie mpzp Kruszyn Krajeński rejon ul. Ceramiczna i
ul.Łąkowa; Białe Błota rejon Białe Błota Północ; Białe Błota ul. Łochowska; Lisi Ogon ul.
Rekreacyjna i Jeździecka,
- umowa Nr SG.2721.43.2013 na wykonanie mpzp w miejscowościach Łochowo –Łochowo
centrum; Murowaniec w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej, Szkolnej i Albatrosa; Przyłęki w
rejonie ulicy Gwieździstej; Trzciniec w rejonie ulicy Gminnej i Łabędziej,
- umowa Nr SG.2721.48.2014 wykonanie mpzp w miejscowościach Białe Błota rejon ul.
Betonowej; Ciele ul. Myśliwska, Łowiecka; Zielonka ul. Żołędziowa; Przyłęcki ul.
Przyrodnicza,
- umowa OR.2713.10.2015 na wykonanie mpzp  w Prądkach w rejonie ulic Ku Wiatrakom i
Chabrowej oraz w Przyłękach w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przesieckiego,
- umowa OR.2721.20.2016 na mpzp w Drzewcach rejonie ul. Długiej; w Cielu w rejonie ul.
Toruńskiej i ul. Osiedle,
Rozdz.  71012 – Zadania z zakresu  geodezji i kartografii
Wydatki tego rozdziału wynoszą 45 000,00 zł . Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne, geodezyjne podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także podkłady geodezyjne do planów zagospodarowania,
Rozdz.  71035 – Cmentarze
Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 1 600,00 zł. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł.
DZIAŁ 720 - INFORMATYKA
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  601 446,00 zł, tj. 182,53 % przewidywanego wykonania 2016 r. Wydatki te stanowią 0,66 % budżetu ogółem 2017 r.
Rozdz.  72095 -  Pozostała działalność
Wydatki bieżące ogółem 590 000,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji
(74 000,00 zł na podstawie obowiązujących umów), sprzętu komputerowego (30 000,00 zł ), tonerów, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu, zakup dysków SSD do macierzy (100 000,00 zł). Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków zabezpiecza się kwotę 130 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Internetu szerokopasmowego, kwotę 250 000,00 zł na wymianę okablowania sieciowego elektrycznego z zasilaniem awaryjnym. Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim opłacane są koszty działania ,, Infostrady Kujaw i Pomorza” w wysokości 6 000,00 zł.
Na zakupy inwestycyjne przeznaczona została kwota 11 446,00 zł – zakup macierzy do serwerów.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 6 332 265,30 zł. Kwota ta stanowi 6,98 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatki w kwocie 301 376,00 zł przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie.
Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 274 000,00 zł oraz pozostałe wydatki 27 376,00 zł.
Powyższe wydatki są finansowane:
- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 140 600,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 160 776,00 zł,
Rozdz.  75020 – Starostwa powiatowe
Pomoc finansowa dla powiatu w związku z prowadzeniem w Białych Błotach filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2017 r. wydatki zaplanowano w wysokości 35 200,00 zł na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w filii w Białych Błotach,
Rozdz.  75022 - Rady gmin
Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Białe Błota przewidywane są środki w wysokości  201 500,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota
195 000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 6 500,00 zł.
Rozdz.  75023 -Urząd Gminy
Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowane są wydatki w wysokości  5 338 119,30 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 4 308 000,00 zł. W 2017 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 pracowników oraz  2 odpraw emerytalnych, wynagrodzenie za nadgodziny pracowników i wynagrodzenie za śluby oraz środki wynikające ze zmian w regulaminie wynagrodzeń.
Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 1 030 119,30 zł. Środki te przeznaczone są na wpłaty na PFRON ; zakup  wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, papieru do ksera i drukarek, artykułów spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodów służbowych i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumeratę prasy; zużycie energii elektrycznej i wody oraz dostawę gazu do ogrzewania budynków, usługi remontowe budynku urzędu, badania okresowe pracowników, wysyłkę poczty, dzierżawę kserokopiarek, dzierżawę ekspresów do wody, ogłoszenia w prasie, naprawy i konserwacja pieca c.o. archiwizację dokumentów, obsługę alarmu, opłaty bankowe, dzierżawę gruntu pod parking, koszty dokształcania pracowników, wykonanie i zakup mebli, wykonanie drobnych napraw, usługi telekomunikacyjne, czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe na potrzeby Urzędu Gminy, delegacje służbowe oraz koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenie majątku gminy, odpis na ZFŚS; koszty sądowe, szkolenia pracowników.
W rozdziale tym ujmowane są wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, upomnień i wezwań do zapłaty, wydruk i doręczenie decyzji podatkowych, wysyłka decyzji, upomnień i wezwań, koszty egzekucyjne w administracji,
Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 30 000,00 zł.
Wydatki związane są z wymianą pieca centralnego ogrzewania i wykonaniem komina ze stali CO w budynku Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję Gminy przeznacza się ogółem kwotę 56 800,00 zł, z tego na promocję Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 5 000,00 zł oraz współpracę z Gminą Mariampol na Litwie 20 000,00 zł.
Pozostałe 31 800,00 zł przeznacza się na katalog informacyjno-promocyjny 7 300,0  zł; Kujawsko-Pomorskie Perspektywy 2 500,00 zł; w prasie regionalnej 5 000,00 zł; forum gospodarcze 3 000,00 zł; wykonanie mapy gminy 4 000,00 zł; zakup i wykonanie gadżetów  10 000,00 zł,
Rozdz.  75095 -  Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 369 270,00 zł (w tym fundusze sołeckie w kwocie 7 476,40 zł, na przedsięwzięcia wymienione w załączniku Nr 9).
Wydatki bieżące przeznaczono na: wypłaty diet dla 11 sołtysów za udział w sesjach rady gminy oraz związanych z pełnieniem funkcji sołtysa 90 000,00 zł; wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 29 000,00 zł; umowy zlecenia zawierane z sołtysami na roznoszenie decyzji podatkowych oraz zatrudnianie osób do prac porządkowych na terenie gminy 70 000,00 zł; opłaty składek 22 500,00 zł, w tym dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Trzy Doliny’’, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, ZIT;  wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON  dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 111 970,00 zł, wydatki bieżące OSP 2 000,00 zł, (delegacje służbowe, organizacja Dnia Strażaka ); wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 5 000,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody); pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych  19 623,60 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, paliwo do kosiarek ); fundusze sołeckie 7 476,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
Imprezy organizowane lub współorganizowane przez Urząd Gminy 11 700,00 zł (Dzień Samorządowca 2 000,00 zł, Festyn Samorządowy 3 200,00 zł, Dożynki Powiatowe 1 000,00 zł, Sołtysiada Powiatowa 2 000,00 zł, Święto Flagi 1 500,00 zł, Święto Konstytucji 3 Maja 1 000,00 zł, Święto Niepodległości 11 Listopada 1 000,00 zł).
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz.  75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony  prawa
Na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie zaplanowano kwotę 4 006,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadania zleconego gminie ustawą.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Na realizację zadania w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 84 500,00 zł i stanowią 0,09 % przewidywanego budżetu 2017 r. Środki te przeznaczone są na:
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki tego rozdziału w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone są na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach,
Rozdz.  75412 -  Ochotnicze Straże Pożarne
Wydatki tego rozdziału wyniosą 34 500,00 zł, co stanowi 115,00 % przewidywanego wykonania 2016 r.
Wydatki bieżące w kwocie 34 500,00 zł przeznacza się na eksploatację samochodu pożarniczego,  aparatów powietrznych, pilarek i radiotelefonów,  koszty utrzymania budynku, wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków, ubezpieczenie ochotników biorących udział w akcjach oraz samochodów, badania okresowe strażaków.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdz.  75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.
Planowaną kwotę wydatków 1 100 000,00 zł przeznacza się na odsetki od pożyczek
w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych 1 100 000,00 zł.
Gmina ma zaciągnięte kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosi 1 M WIBOR +marża banku od 0,37 do 1,12 %.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz.  75818 - Rezerwy ogólne i celowe
W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 127 000,00 zł, co  stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetowych ogółem .
Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy zabezpieczona jest kwota 248 000,00 zł, co stanowi 0,27 % planowanych wydatków budżetu gminy.
W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 31 314 973,50 zł, tj. 99,69 % przewidywanego wykonania 2016 r. Środki te stanowią 34,46 % planowanego budżetu ogółem na 2017 r. i przeznaczone są na realizację następujących zadań:
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:
a/ Szkoła Podstawowa w Białych Błotach,
b/ Zespół Szkół w Łochowie,
c/ Szkoła Podstawowa w Przyłękach,
Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 12 496 563,00 zł. Środki te przeznaczone są na :
1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych
i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 8 369 224,00 zł,
co stanowi 66,97 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana     kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 %, a dla nauczycieli o 1,3 %. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.
2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 1 211 313,00 zł tj. 9,69 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 2 672 826,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, gaz, energię elektryczną, środki czystości, telefony, ubezpieczenia, czynsze dzierżawne za najem budynku i innych pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych. W ramach powyższych środków na remonty przeznaczono kwotę 172 800,00 zł ( remont parkietu na sali gimnastycznej i remont schodów wejściowych w SP Białe Błota; bieżące naprawy dachów, odświeżanie pomieszczeń, przebudowa łazienek na potrzeby uczniów w oddziałach integracyjnych oraz remont kapitalny zejścia na boisko szkolne w SP w Przyłękach; malowanie sal oraz przyłącze gazu w ZS w Łochowie ),
4. dotację podmiotową w wysokości 243 200,00 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cielu. W szkole jest planowane 23 dzieci w I i II klasie przez 8 miesięcy oraz 54 dzieci przez 4 miesiące.
Na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości  450 000,00 zł.
Zadania zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 3 do budżetu.
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:
a/ Szkoła Podstawowa w Białych Błotach,
b/ Zespół Szkół w Łochowie,
c/ Szkoła Podstawowa w Przyłękach,
Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wynoszą 631 153,00 zł i są o 18,18 % wyższe niż w roku 2016 i są przeznaczone na:
1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych
i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 542 518,00 zł.
2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 59 835,00 zł,
3. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, bloków technicznych i rysunkowych, papierów i tonerów do drukarki przeznaczono w wysokości 28 800,00 zł.
Rozdz. 80104 - Przedszkola
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6 929 363,00 zł.
1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka zaplanowano w wysokości 3 162 787,00 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2 481 303,00 zł, odpis na ZFŚS  107 165,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 574 319,00 zł.
W wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 9 osób, odprawy emerytalne dla 1 osoby oraz awanse zawodowe 4 nauczycieli.
Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania, wynajem pomieszczeń dla filii przedszkola w Białych Błotach, wywóz szamba i nieczystości, ścieki, serwis 3 kotłowni, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, konserwacja wentylacji w kuchni i innych pomieszczeniach, usługi telefoniczne i internetowe, delegacje służbowe i ubezpieczenie majątku oraz dodatek  wiejski i mieszkaniowy.
2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych   gminach w kwocie 1 083 300,00 zł  (zgłoszono 258 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy oraz
11 do Nowej Wsi Wielkiej ).
3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 2 683 276,00 zł (na dzień 30.09.2016 r. zgłoszono 459 dzieci),
Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 119 700,00 zł. Jest to dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego do którego uczęszcza 25 dzieci.
Rozdz. 80110 – Gimnazja
W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:
a/ Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach
b/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Łochowie
Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowana jest kwota 4 708 240,00 zł. Kwota ta stanowi 5,18 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty przeznacza się na:
1. wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i bezosobowych wraz z pochodnymi przeznaczone są środki w wysokości 3 603 745,00 zł, co stanowi 76,54 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 % oraz dla nauczycieli 1,3 % zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. Zabezpieczono środki na awanse zawodowe dla 4 nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla 6 osób, odprawy emerytalne dla 2 osób oraz  urlop dla poratowania zdrowia dla 2 osób.
2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 481 204,00 zł tj. 10,22 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale,
3. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 603 291,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, gazu, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii elektrycznej, remonty ( bieżące remonty sal i korytarzy oraz parkietu na sali gimnastycznej w Białych Błotach ),
4. realizację programu ERASMUS+   20 000,00 zł,
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 940 630,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na :
1. wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i bezosobowych wraz z pochodnymi na
4 etaty opiekunek w wysokości 252 000,00 zł Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3 %.
2. odpisy na ZFŚS oraz wydatki BHP ogółem 5 890,00 zł,
3. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów  w wysokości 682 740,00 zł, w szczególności usługa PKS, dowóz dzieci niepełnosprawnych, wykonanie 2 wiat przystankowych, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych, zużycie energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz ubezpieczenie majątku,
Obsługę transportową zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu.
Umowa z PKS w Bydgoszczy sp. z o.o. została zawarta dnia 20 lipca 2015 r. z terminem wykonania od 1 sierpnia 2015 r.  do 31 lipca 2019 r.
Przewoźnik zapewnia usługę transportową dowozu dzieci, a COEiS opiekunów.
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, które zabezpiecza bieżącą  obsługę administracyjno-finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości
816 722,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 701 348,00 zł. W 2017 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawę emerytalną dla 1 osoby. Pozostała kwota w wysokości 115 374,00 zł  przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością COEiS oraz na ZFŚS dla pracowników.
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 120 550,00 zł.
Naliczenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod  pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach  podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 1 179 745,00 zł, w tym kwotę 1 090 645,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne. W przedszkolach tych jest 28 dzieci niepełnosprawnych.
Pozostała kwota 89 100,00 zł to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi.
Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły.
Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2017.
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 2 277 649,00 zł tj. 95,91 % przewidywanego wykonania 2016 r. i stanowią 2,50 % wydatków budżetu ogółem 2017 r. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi.
Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły.
Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2017.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Wydatki na utrzymanie boisk planuje się w wysokości 632 659,00 zł.
Wydatki bieżące dla COEi S na  utrzymanie ORLIKA 2012 w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach. Powyższe środki przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia 374 985,00 zł; odpisy na ZFŚS  5 842,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 251 832,00 zł, m.in. zakup środków czystości i przyborów sanitarnych, sprzętu sportowego, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw i remontów, ogrodzenie boiska w Kruszynie Kraj., nawozy i środki ochrony roślin, wynajem kosiarki wrzecionowej, wywóz śmieci i skoszonej trawy , monitorowanie obiektów , konserwacja boisk Orliki przez autoryzowaną firmę, monitorowanie obiektów sportowych, piaskowanie boiska w Białych Błotach oraz naprawa i konserwacja namiotów i ławek festynowych, usługi telefoniczne i internetowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątku, zużycie energii elektrycznej.
Zatrudnienie to 5 etatów pracowników obsługi.
Kwotę 11 999,50 zł przeznacza się na Festiwal sportowo-turystyczny w Przyłękach 8 999,50 zł oraz Rowerowy Rajd Niepodległości 3 000,00 zł ”.
W ramach powyższych środków odbywać się będzie realizacja przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego zapisanego w załączniku Nr 9 .
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości  421 800,00 zł co stanowi 0,46 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:
Rozdz.  85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 101 100,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych.
W ramach programów zdrowotnych realizowane będą :
- program ,, Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ”,
- program ,, Zwiększenie aktywności fizycznej – obniżenie skali występowania wad postawy
u dzieci ”,
Na w/w programy planuje się środki w wysokości 24 720,00 zł.
- szczepienia przeciwko HPV
W 2017 r. planuje się zaszczepić 166 dziewczynek x 380,00 zł (cena 2 dawek szczepionki), w 2016 r. 70 dziewczynek przyjęło 1 dawkę i w 2017 r. muszą przyjąć drugą dawkę x 190,00 zł
(cena jednej szczepionki).
Na powyższe szczepienia przeznaczono kwotę 76 380,00 zł.
Rozdz.  85153 – Zwalczanie narkomanii
Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok zaplanowana została kwota 10 000,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdz.  85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 310 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok.
Program realizuje : GOPS Białe Błota 197 000,00 zł i Urząd Gminy 113 000,00 zł.
W ramach środków zabezpieczonych dla GOPS sfinansowana zostanie działalność świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu, punkt konsultacyjny, Grupy terapeutyczne w Łochowie i Lisim Ogonie, kolonie, zimowiska i obozy oraz zostanie rozszerzony dostęp do usług specjalistycznych.
Środki w Urzędzie Gminy zostaną wydatkowane na : wynagrodzenia z pochodnymi dla członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów w szkołach, sporządzanie opinii do sądu, szkolenia członków GKRPA, sporządzenie diagnozy uzależnień, przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia bez nałogów oraz dofinansowanie programu ,, Niebieska Linia ” realizowanego przez Urząd Marszałkowski.
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność
Środki w wysokości 700,00 zł planowane są na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości
4 040 500,00 zł i stanowią 4,44 % planowanych wydatków ogółem.
Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:
Rozdz.  85202 – Domy pomocy społecznej
Na  pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej zabezpieczona jest kwota 200 000,00 zł. W 2017 r. planowany jest pobyt 7 osób w DPS.
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
Na funkcjonowanie wszystkich ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 730 500,00 zł.
Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu, Kruszynie Krajeńskim oraz Murowańcu i na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 275 000,00 zł.
Konieczne jest zabezpieczenie obsługi w/w ośrodków i stworzenie najbardziej optymalnych warunków funkcjonowania.  Od 1.01.2017 r. w Murowańcu rozpocznie działalność Klub Malucha i tym samym konieczne jest zwiększenie o 0,5 etatu wychowawcy.
Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 203 000,00 zł. Planowany jest również 3 % wzrost wynagrodzeń.
Ponadto planuje się opłacenie pobytu niepełnosprawnej mieszkanki gminy Białe Błota w Domu Dziennego Pobytu „Słoneczko” w Bydgoszczy  25 000,00 zł.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu finansowana jest z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 380 400,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 50 100,00 zł. Dotacja została skalkulowana na 1 uczestnika w wysokości 1 268,00 zł przy pełnej liczbie uczestników, jaka może przebywać w ośrodku tj. 25 osób.
Koszty stałe są ponoszone niezależnie od ilości uczestników. Przy planowaniu wydatków na dany rok zakładane jest pełne obsadzenie miejsc z przyznaną kwotą dofinansowania. Jednakże w ciągu roku dofinansowanie z budżetu Wojewody jest korygowane do wysokości zgodnej z rzeczywistą liczbą uczestników.
Wydatki ogółem na działalność ŚDS w Cielu przeznacza się na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe 329 100,00
zł,
- odpis na ZFŚS   9 300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 92 100,00 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 23 000,00 zł w szczególności na opłacenie umów cywilnoprawnych specjalistów: radcy prawnego, psychologów tj. specjalistów pracujących bezpośrednio z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy.
Zaplanowano również koszty usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz koszty podróży służbowych.
Zadanie obligatoryjne gminy wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Rozdz. 85213 -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS planowana jest kwota 41 000,00 zł z tego za osoby pobierające zasiłek stały 15 000,0  zł oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 26 000,00 zł.
Kwota na sfinansowanie składek została wprowadzona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają wszystkich wyliczonych potrzeb.
Rozdz.  85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na wypłatę zasiłków udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 376 000,00 zł.
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej  do zadań własnych o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 147 ust.7 cyt. ustawy  gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa  na pokrycie wydatków  na zasiłki okresowe.
W 2017 r. uwzględniając założenia ustawowe  plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco :
zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa  -      64 000,00 zł
zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy                                -              0,00 zł
Potrzeby w zakresie wypłaty zasiłków okresowych wykazano na poziomie 130 000,00 zł ostatecznie Wojewoda przyznał dotację w wysokości 64 000,00 zł.
Zadanie w pierwszej kolejności zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej powinno zostać dofinansowane z budżetu państw.
Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową
planuje się na poziomie 311 000,00 zł.
W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania własnego
o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki  nad długotrwale  lub ciężko chorym członkiem rodziny  oraz wspólnie zamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej).
Rozdz.  85215 - Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy przeznaczona jest kwota 350 000,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 87 000,00 zł pochodzącą z dotacji celowej
z budżetu państwa.
Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.
W 2017 r. plan potrzeb na zasiłki stałe określono na poziomie 189 300,00 zł na podstawie liczby uprawnionych, którym aktualnie przyznano decyzją administracyjną w/w formy pomocy (23 osoby) oraz przewidywanej liczby ubiegających się o wypłatę zasiłku stałego w 2017 r. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona została kwota 87 000,00 zł.
Planowana wysokość środków budżetowych nie zabezpiecza potrzeb realizowanego zadania.
Rozdz.  85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 562 500,00 zł. Wydatki te sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 293 400,00 zł tj. 18,77 % planowanych wydatków GOPS oraz środki własne w kwocie 1 269 100,00 zł.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych i administracyjnych w wysokości 1 359 000,00 zł. W 2017 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń pracowników. Uwzględniono również wzrost wysokości dodatków stażowych oraz wypłatę dwóch nagród jubileuszowych (jedna 75 % wynagrodzenia, druga 200 % wynagrodzenia). Niezbędne jest również zagwarantowanie środków na wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na ZFŚS przewidywana jest kwota 203 500,00 zł.
Rozdz.  85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 131 700,00 zł wg podziału na :
- zadania własne   -   113 000,00 zł
- zadania zlecone  -     18 700,00 zł
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
Zadania zlecone realizowane są  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 r. wzrasta zapotrzebowanie na usługi gospodarcze. Łączna kwota planowanych środków wynosi 113 000,00 zł. Dynamika wzrostu wynika ze zwiększania się liczby osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych. Ponadto ze względu na wykluczenie osób bezrobotnych kwalifikujących się do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych ograniczone zostały możliwości organizacji usług opiekuńczych z wykorzystaniem tej formy aktywizacji zawodowej. Brak jest również zainteresowania zatrudnieniem w formie robót publicznych.
Wzrasta również zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa. W 2017 r. prognozuje się objęcie pomocą 14 osób. Niezbędne środki finansowe na realizację zadania to kwota 185 000,00 zł. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona została kwota 18 700,00 zł.
Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
W 2017 r. GOPS będzie kontynuował realizację programu rządowego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” angażując środki w wysokości 353 800,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową w wysokości 209 800,00 zł. Środki własne zaangażowane w realizację programu stanowiące udział własny gminy zaplanowano w wysokości
144 000,00 zł.
Na posiłki przeznaczono kwotę 88 800,00 zł, w tym: sfinansowane z dotacji celowej 50 800,00 zł, a ze środków własnych 38 000,0 zł. Natomiast na zasiłki celowe żywność przeznaczono kwotę 265 000,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej 159 000,00 zł, a ze środków własnych 106 000,00 zł.
Rozdz.  85295 - Pozostała działalność
Wydatki zaplanowane na 2017 r. to kwota 185 000,00 zł co stanowi 0,20 % planowanych wydatków ogółem.
W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:
1.Dowóz posiłków – środki własne w wysokości 10 000,00 zł.
2.Organizacja prac społecznie –użytecznych 22 500,00 zł
W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej, środków czystości, narzędzi do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne finansowane ze środków własnych stanowią 40 % udział w realizacji zadania.
3.Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 77 500,00 zł
Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Jest to szczególna oferta skierowana do niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy, ciesząca się dużą popularnością. Budżet na 2017 r. ulega zwiększeniu w związku ze wzrostem 3 % wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi zadania. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie 2016 r. Środki budżetowe w ramach tego zadania przeznacza się na opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych rzez Revitę oraz na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego udostępnianego mieszkańcom gminy w ramach umowy użyczenia. Ponadto w ramach dowozu osób niepełnosprawnych ponoszone są wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, który został zakupiony wyłącznie dla celów realizacji w/w zadania.
4.Pomoc dla bezdomnych  3 000,00 zł
Istnieje potrzeba zabezpieczenia minimalnych środków finansowych na pomoc dla osób bezdomnych przebywających na terenie naszej gminy, a nie mających schronienia w okresie zimowym. Działania mają na celu ochronę życia i zdrowia. Budżet na poziomie 2016 r.
5.Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej   70 000,00 zł
Zadanie obligatoryjne. Aktualnie przebywa 8 wychowanków w pieczy zastępczej, natomiast
4 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2017 r.
Istnieje uzasadniona konieczność zabezpieczenia środków w budżecie GOPS z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej łącznie 12 dzieci.
6.Transport medyczny 2 000,00 zł
W 2017 r. zaplanowano środki na opłacenie kosztów transportu medycznego dostosowanego do potrzeb zdrowotnych klientów GOPS, którzy ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości dotarcia do Domów Pomocy Społecznej lub Zakładów Opiekuńczo Leczniczych o własnych siłach.
Ze względu na znaczną odległość od miejsca zamieszkania usług transportem medycznym nie świadczą publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Budżet na poziomie 2016 r.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W ramach tego działu planowana jest kwota 467 596,00 zł, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową.
Samorządowy zakład budżetowy otrzyma z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 200 000,00 zł oraz zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH w wysokości 3 263,00 zł.
W rozdziale tym ujmowane są również koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Dąb ” w wysokości 44 333,00 zł, które stanowią 10 % udział środków starostwa w realizacji zadania.
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność
Kwotę 220 000,00 przeznacza się na realizację samorządowego programu pod nazwą „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” przyjętego Uchwałą  Nr RGK.0007.44.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota, zmienioną Uchwałą Nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 
30 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota oraz Uchwałą Nr RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2106 r.
Program jest realizowany przez zniżki, ulgi – zwrot poniesionych kosztów – oferowane przez gminne jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne przez:
- zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50 % miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91 i 92 kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywa się na podstawie opłaconych faktur, imiennych rachunków lub imiennych dowodów wpłat, po przedstawieniu w Urzędzie Gminy Białe Błota.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki tego działu zaplanowane  w wysokości 1 982 560,00 zł, które są wyższe o 3,60 % od roku 2016 (stan na 30.09.2016 r.) i stanowią 2,18 % planowanych wydatków ogółem.
Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:
Rozdz.  85401 – Świetlice szkolne
W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 1 719 736,00 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 456 861,00 zł, odpis na ZFŚS i dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 223 070,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 39 805,00 zł. W 2017 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również środki na awans zawodowy nauczycieli.
Świetlice szkolne funkcjonują w :
- Szkole Podstawowej w Białych Błotach
- Szkole Podstawowej w Przyłękach
- Zespole Szkół w Łochowie
- Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 102 824,00 zł. Środki te przeznaczone są na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na przewidywane 38 dzieci.
Rozdz.  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuję się w 2017 r. kwotę 50 000,00 zł.
Rozdz.  85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Kwota planowana na pomoc materialną dla uczniów to 30 000,00 zł są to środki własne.
Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową.
Ponadto zaplanowano 80 000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
DZIAŁ 855 - RODZINA
Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 20 218 009,00 zł. Kwota ta stanowi 22,24 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze
Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 13 301 600,00 zł co stanowi 14,63 % wydatków budżetu 2017 r.
Świadczenia wychowawcze finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa jako zadanie zlecone. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczona jest kwota 13 102 076,00 zł, natomiast koszty obsługi stanowią 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze
tj. 199 524,00 zł.
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 930 463,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości  4 864 200,00 zł. Środki własne na realizację tego zadania w wysokości 66 263,00 zł.
Świadczenia społeczne finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 4 718 274 ,00 zł, natomiast koszty obsługi stanowią 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tj. 145 926,00 zł. W 2017 r. zaplanowano środki własne gminy na obsługę zadania w wysokości 66 263,00 zł, które pokryte zostaną z dochodów uzyskanych przez organ właściwy dłużnika oraz wierzyciela i przeznaczone na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W ramach środków własnych sfinansowane zostaną koszty zatrudnionego pracownika prowadzącego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Fundusz płac uwzględnia 3 %  wzrost wynagrodzeń.
Rozdz. 85504  – Wspieranie rodziny
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 102 500,00 zł.
W ramach tego rozdziału w 2017  r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Prowadzone będą działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kontynuacja zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Wzrost wynagrodzeń na poziomie 3 %. Wydatki bieżące dotyczą zakupu artykułów biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz kosztów podróży służbowych i planowane są na poziomie 2016 r. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w trakcie roku budżetowego ze środków budżetu państwa.
Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka ,, U Misia ” w Łochowie zaplanowano kwotę 1 515 542,00 zł, co stanowi 1,66 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na:
1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia przeznaczone są środki w wysokości 1 122 300,00 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 3 %, natomiast dla nauczycieli o 1,3 %,
2. odpisy na ZŚS przewidywana jest kwota 24 441,00 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 358 801,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, wyposażenia, zabawek, energii elektrycznej, badania lekarskie, usługi pozostałe, usługi telefoniczne i internetowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, wywóz szamba i nieczystości, przeglądy kominiarskie, różne naprawy i konserwacje, usługi rehabilitacyjne i terapie,
4. zakupy inwestycyjne dot. ,, zakupu wózka elektrycznego do przewozu dzieci na tzw. werandowanie ” przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.
Kwotę 108 000,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach w Bydgoszczy.
W żłobkach przebywa 17 dzieci.
Kwotę 259 904,00 zł przeznacza się na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze naszej gminy. W żłobkach i klubach dziecięcych przebywa 15 dzieci.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 6 339 831,00 zł, co stanowi 6,18 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:
Rozdz.  90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości  1 125 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 55 000,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK  370 000,00 zł,
- kwotę 700 000,00 zł przeznacza się na aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych  sp. z o.o. w Białych Błotach.
Rozdz.  90002 -  Gospodarka odpadami
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Zadania polega na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 2 613 188,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 112 955,00 zł. W 2017 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Odpis na ZFŚS dla pracowników 2 188,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługa biurową - zakup papieru do drukarek, wysyłanie upomnień i innej korespondencji, tonery, opłaty za licencje oprogramowania skalkulowano w wysokości 16 657,00 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w ogólnej kwocie 2 353 200,00 zł.
Koszt obsługi systemu skalkulowany został na kwotę 2 485 000,00 zł tj. na poziomie planowanych dochodów z opłat.
Natomiast kwotę 128 188,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie koszy ulicznych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów baterii, odpadów medycznych, zużytego sprzętu elektrycznego, edukację ekologiczną w zakresie gospodarki.
Wydatki inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł, z tego:
- budowa PSZOK przez Urząd Gminy Białe Błota 400 000,00 zł,
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na wydatki związane z realizacja tego zadania zaplanowano kwotę 93 000,00 zł, z tego:
- zakup taśm, materiału roślinnego oraz usługa przycinania i podlewania nowych sadzonek 30 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych 8 000,00 zł,
- zadrzewienie w gminie Białe Błota w ramach dofinansowania z WFOŚiGW udział własny 5 000,00 zł,
- zakup i nasadzenie drzew 35 000,00 zł, Nasadzeń drzew należy dokonać z uwagi na wydawane decyzje Starosty Bydgoskiego w których nakazuje Gminie dokonać nowych nasadzeń za wydane zezwolenia na wycinki drzew. Za 1 usunięte drzewo, gmina musi nasadzić w ramach rekompensaty w terminie ściśle określonym 1 drzewo. Przewiduje się, że w 2017 r. Gmina będzie musiała posadzić ok. 250 drzew,
- wycinka drzew, korekta koron drzew, usuwanie pniaków 15 000,00 zł,
Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt
Dotacja dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 79 000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – w tym partycypacja w kosztach schroniska oraz przyjęcie psów do schroniska.
Rozdz.  90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 1 260 000,00 zł, co stanowi 1,38 % planowanych wydatków budżetu ogółem. Środki te przeznaczone są na zużycie energii elektrycznej, koszty konserwacji, remontów i napraw, dystrybucji oraz przyłącza energetyczne, opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego.
Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 423 643,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 191 821,10 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9).
Zadania inwestycyjne zostały wykazane w załączniku nr 3 oraz w odrębnym opisie dotyczącym realizacji inwestycji.
Rozdz.  90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowana jest kwota 173 000,00 zł.
Środki te przeznaczone są na:
- odbiór i unieszkodliwianie azbestu 15 000,00 zł,
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania 144 000,00 zł,
- analizy i interwencje (ekspertyzy, badania próbek gruntu) 7 000,00 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska 7 000,00 zł
Rozdz.  90095 - Pozostała działalność
Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 173 000,00 zł przeznaczona jest na:
- opłatę środowiskową 13 000,00,00 zł,
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami interwencje w sprawie psów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz wykonywanie sterylizacji zwierząt  60 000,00 zł,
- koszty odkomarzania we wszystkich miejscowościach 100 000,00 zł
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO
Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota  1 903 855,70 zł. Kwota ta stanowi 2,09 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:
Rozdz.  92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury przez samorządową instytucję kultury jaką jest Gminne Centrum Kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 937 482,00 zł. W kwocie tej są również zaplanowane środki w ramach funduszy sołeckich wyszczególnione w załączniku Nr 9.
Na zużycie energii w świetlicach zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.
Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ogółem 830 000,00 zł.
Zadania inwestycyjne zostały wymienione w załączniku Nr 3.
Rozdz.  92195 - Pozostała działalność
Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 132 873,70 zł. Środki te przeznaczone są na:
- wykonanie oświetlenia placu zabaw w Przyłękach  2 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 80 873,70 zł na zadania wymienione w załączniku Nr 3 oraz w załączniku Nr 9 fundusz sołecki.
Wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 9.
- kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 1 289 500,50 zł. Kwota ta stanowi 1,42 % planowanego budżetu. Środki te przeznacza się na:
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł i przeznacza się na:
- zużycie energii  14 000,00 zł na oświetlenie boisk sportowych i Orlików,
Rozdz.  92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planowana jest kwota 250 000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań.
Rozdz.  92695 - Pozostała działalność
W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w wysokości 5 500,50 zł, z tego na :
1. budowę ławek przy ścieżce rowerowej oraz rozbudowę placu zabaw w Łochowicach
2 500,50 zł w ramach funduszu sołeckiego,
2. rozbudowę placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach 3 000,00 zł, w ramach
funduszu sołeckiego,
Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego są wyszczególnione w załączniku Nr 9,
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 020 000,00 zł i przeznacza się ją na:
- zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Zielonce 20 000,00 zł, w ramach funduszu
sołeckiego,
- budowę budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach 1 000 000,00 zł,
Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego są wyszczególnione w załączniku Nr 9,
INWESTYCJE
Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2017 r. przewidywane są wydatki w wysokości 11 395 962,70 zł. Kwota ta stanowi 11,54 % planowanych wydatków. Powyższe zadania finansowane są ze środków własnych i w ramach Funduszu Sołeckiego.
W 2017 r. przewidywana jest realizacja następujących zadań:
Dział 600 Rozdział 60014
· Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przekazania dotacji dla Powiatu Bydgoskiego w celu wykonania dokumentacji projektowej ścieżki pieszo–rowerowej jednostronnej o szerokości 2,5 m i długości ca. 700 m wzdłuż drogi powiatowej nr 1538C ulicy Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki. Przedmiotowa ścieżka pieszo–rowerowa ma zostać zaprojektowana od cmentarza przy ulicy Cmentarnej do ulicy Księżycowej.
Dział 600 Rozdział 60016
· Projekt oraz budowa ścieżki pieszo–rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota
Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w roku 2016. Inwestycja polega na opracowaniu projektu ścieżki pieszo – rowerowej. Inwestycja rozpocznie się w Łochowie przy ulicy Szosa Bydgoska, a następnie zostanie wykonana wzdłuż ulicy Jesionowej do Kanału Górnonoteckiego, nowa kładka przebiegać będzie wzdłuż drogi powiatowej nr 1536C do ulicy Usługowej w Kruszynie Krajeńskim. Tam nastąpi połączenie z zaprojektowaną, w ramach inwestycji budowy drogi S–5 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ścieżką pieszo – rowerową. Ścieżka pieszo – rowerowa będzie oprócz połączenia ze ścieżką, zaprojektowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, przebiegać Szosą Szubińską do ulicy Kolejowej w Białych Błotach. Łączna długość projektowanej ścieżki wynosi ca. 8 680 mb. Planowana do realizacji inwestycja połączy ulicę Kolejową z ulicą Szubińską.
· Budowa ulicy Ofiar Hitleryzmu oraz odcinka ulicy Duńskiej w Białych Błotach (droga na Miedzyń i przez las do ul. Duńskiej w Białych Błotach) – I etap
Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia trójstronnego podpisanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Starostę Bydgoskiego oraz Wójta Gminy Białe Błota jako element nowego rozwiązania komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej nr 223 ulica Szubińska. W ramach inwestycji zostanie wykonana droga na „Miedzyń” o długości ca. 485 mb (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 223 do przejazdu kolejowego) oraz ulica Duńska o długości ca. 550 mb. Obydwie ulice będą wykonane w technologii betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m z powierzchniowym odwodnieniem do przydrożnych rowów.
· Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach.
Opracowanie projektu, a następnie wykonanie parkingu na działce o numerze ewidencyjnym 181/5 obręb ewidencyjny Białe Błota gmina Białe Błota. Parking w celu pomieszczenia jak największej ilości samochodów zostanie zaprojektowany „w jodełkę”. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi.
· Projekt połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcińcu.
Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową Aleją Żołnierzy Wyklętych oraz parkingu na działce o numerze ewidencyjnym 192/9–LP obręb ewidencyjny Białe Błota gmina Białe Błota. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi.
· Budowa ulic: Zawiła, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Całej w Białych Błotach
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące ulice:
·Boruty o długości ca. 55 mb. i szerokości 4,0 – 5,0 [m] wraz z placem do zawracania o wymiarach 12,5 x 20,0 [m] z kostki brukowej betonowej,
·Zawiła o łącznej długości ca 66 mb. i szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej,
·Chlebowa, odcinek od ulicy Duńskiej do ulicy Czeremchy, o długości 126 mb.
i szerokości 7,0 mb. z kostki brukowej betonowej, chodnikiem jednostronnym
o szerokości 2,0 z kostki brukowej betonowej oraz kanalizacją deszczową,
·Chlebowa, odcinek od ulicy Chlebowej do ulicy Całej, o długości 129 mb.
i szerokości 6,0 – 8,0 [m] z kostki brukowej betonowej oraz kanalizacją deszczową,
·Cała, odcinek od ulicy Duńskiej do ślepego zakończenia przy ulicy Chlebowej,
o długości 113 mb. i szerokości 3,0 (ślepe zakończenie) oraz 4,5 m (reszta ulicy)
z kostki brukowej betonowej oraz kanalizacją deszczową.
Gmina dla przedmiotowej inwestycji posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę.
· Budowa ulic: Czajczej, Ulana, Zeusa, Czekoladowej w Białych Błotach.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące ulice:
·Czekoladowa o długości ca. 412 mb. i szerokości 5,0 m z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową,
·Czajcza o długości ca. 400 mb. i szerokości 5,0 – 6,0 [m] (bez zrealizowanego odcinka w rejonie skrzyżowania z ulicą Cukierniczą) z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Skrzyżowania z ulicami: Drzewną, Daliową i Zeusa zostaną wyniesione w postaci progów zwalniających,
·Zeusa o łącznej długości ca. 76 mb. i szerokości 3,0 – 4,5 [m] z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową,
·Ulana o łącznej długości ca. 74 mb. i szerokości 3,75 – 4,5 [m] z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową.
Gmina dla przedmiotowej inwestycji posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę.
· Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach.
Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Olchowej, odcinek od ulicy Gontowej do ulicy Jutrzenki, w Białych Błotach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia pieszo-jezdni o szerokości 5,5 m i długości 121,70 mb.  z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Gmina dla przedmiotowej inwestycji posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę.
· Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach.
Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Drzewnej, odcinek od ulicy Duńskiej do ulicy Chlebowej, w Białych Błotach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia pieszo-jezdni o szerokości 5,0 m i długości ca. 130 mb.  z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Gmina dla przedmiotowej inwestycji posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę.
· Budowa ulicy Pieszej w Białych Błotach.
Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Pieszej, odcinek od wjazdu na wiadukt na S-5 i S-10 do ulicy Niedzielnej, w Białych Błotach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia drogowa o szerokości 6,0 m i długości 310 mb. z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową. Na odcinku od ulicy Nizinnej do ulicy Niedzielnej zostanie wykonany obustronnie chodnik, z kostki betonowej 8 cm, o szerokości 2,0 m, natomiast od wjazdu na wiadukt do ulicy Nizinnej zostanie wykonany chodnik jedynie po stronie północnej. Kanalizacja deszczowa obejmuje odcinek od ulicy Nizinnej do ulicy Niedzielnej w pozostałej części deszczówka będzie odprowadzana zgodnie ze spadkiem ulicy. Gmina dla przedmiotowej inwestycji posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę.
· Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach.
Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Kaplicznej, odcinek od drogi dojazdowej nr 18 do ulicy Zacisze, w Białych Błotach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia drogowa o szerokości 6,0 m i długości 203,70 mb. z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. W ramach inwestycji zostanie również wykonany parking z kostki betonowej – 82 stanowiska, położony przy cmentarzu komunalnym. Gmina dla przedmiotowej inwestycji posiada ważne decyzje pozwoleń na budowę.
· Projekt oraz budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje opracowanie projektu ulicy Ślesińskiej, na odcinku od drogi powiatowej ulicy Nakielskiej do ulicy Łąkowej, w Łochowicach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m. Nawierzchnia drogi przystosowana zostanie dla ruchu typu lekkiego. Deszczówka zostanie odprowadzona powierzchniowo do rowów przydrożnych.
· Budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego zmiennej szerokości około 5,5 m. Przewidywana długość inwestycji to ca. 400 mb. Nawierzchnia drogi przystosowana zostanie dla ruchu typu lekkiego. Deszczówka zostanie odprowadzona powierzchniowo do rowów przydrożnych.
· Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekt ZRID.
W ramach inwestycji zostaną opracowane dokumentacje dla następujących ulicy:
·Kalinowa w Lipnikach. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 370 mb. i szerokości nawierzchni 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Przyjazna w Lisim Ogonie. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 450 mb. i szerokości nawierzchni drogi 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Białobłocka w Kruszynie Krajeńskim. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, oraz Agencji Nieruchomości Rolnych o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 2 100 mb. i szerokości nawierzchni drogi 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Szubińska w Białych Błotach oraz Jasiniecka w Kruszynie Krajeńskim. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, o szerokości pasa drogowego 10 m oraz pozyskania właściwej szerokości pasa drogowego ulicy Jasinieckiej, łączna długość 1 200 mb. i szerokość nawierzchni drogi 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Drzewiecka w Drzewcach. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach Lasów Państwowych oraz prywatnych działkach, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 1 850 mb. i szerokości nawierzchni drogi 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Borowikowa w Zielonce. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 900 mb. i szerokości nawierzchni drogi 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Jałowcowa w Przyłękach. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 950 mb. i szerokości nawierzchni drogi 5,0 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach do ulicy Jana Maciaszka w Bydgoszczy. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach Lasów Państwowych oraz prywatnych działkach, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 370 mb. i szerokości nawierzchni 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Patrolowa w Kruszynie Krajeńskim. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 750 mb. i szerokości nawierzchni drogi 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Uroczysko w Prądkach. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenie Lasów Państwowych, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 350 mb. i szerokości nawierzchni drogi 5,0 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Myśliwska w Lisim Ogonie. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach Lasów Państwowych oraz prywatnych działkach, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 300 mb. i szerokości nawierzchni 5,0 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Sosnowa w Łochowie. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach Lasów Państwowych oraz prywatnych działkach, o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 800 mb. i szerokości nawierzchni 5,50 m wraz z przebudową oświetlenia. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Duńska w Białych Błotach. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach Lasów Państwowych,
o szerokości pasa drogowego 15 m, długości 930 mb. i szerokości nawierzchni 6,0 m. Klasa drogi – lokalna. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego;
·Ulica od drogi gminnej działka nr 3/1do działki 833/2 obręb ewidencyjny Białe Błota gmina Białe Błota. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach Lasów Państwowych o szerokości pasa drogowego 10 m, długości 55 mb. i szerokości nawierzchni 5,50 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla ruchu kołowego typu lekkiego.
· Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach.
W ramach inwestycji zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Białe Błota. Inwestycja polegać będzie na budowie dalszej części, istniejącej już kanalizacji deszczowej. Włączenie w istniejącą kanalizację deszczową nastąpi w rejonie skrzyżowania ulic Centralnej / Hebanowej. Kanalizacja deszczowa przebiegać będzie ulicami Centralną, a następnie ulicą Czerską i Barycką. Poza wybudowaniem nowej kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem nawierzchni ulic powstanie jedna przepompownia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Czerskiej, a Centralnej. Powstała w ramach tej inwestycji infrastruktura kanalizacyjna będzie o zmiennej średnicy rur 400 – 600 mm.
* Projekt oraz budowa ulicy Czerskiej w Białych Błotach.
Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Czerskiej, odcinek od ulicy Centralnej do ślepego zakończenia przy lesie na wysokości posesji nr 111, w Białych Błotach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia jezdni o szerokości:
1) 5,0 m – na odcinku od ulicy Centralnej do ulicy Czajczej;
2) od 3,5 – 4,5 [m] od ulicy Czajczej do ślepego zakończenia w rejonie posesji nr 111.
Łączna długość ulicy do wykonania wynosi ca. 653 mb. W ramach inwestycji wykonany zostanie również jednostronny chodnik o zmiennej szerokości od 1,60 – 2,35 m. Chodnik powstanie wzdłuż ulicy na odcinku od ulicy Centralnej do skrzyżowania z ulicą Czajczą. Inwestycja obejmować również będzie wykonanie 4 progów zwalniających oraz placu do zawracania o wymiarach 20 m x 9,7 m. Całość inwestycji zostanie wykonana z kostki betonowej. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do rowów przydrożnych.
* Projekt oraz budowa ulicy Parkowej w Białych Błotach.
Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Parkowej w Białych Błotach. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia pieszo – jezdni o szerokości 5,50 m i długości 186 mb. Ulica będzie wykonana z kostki betonowej. W ramach inwestycji zostaną również wykonane zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek. Odwodnienie drogi odbywać się będzie do już istniejącej kanalizacji deszczowej.
* Projekt oraz budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu.
Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Gminnej w Trzcińcu. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia jezdni o szerokości 5,0 m i długości 181 mb. Inwestycja rozpocznie się nawiązując do już istniejącego asfaltu, a następnie przebiegać będzie w kierunku południowym. Koniec asfaltu zlokalizowany będzie około 3 metrów za wjazdem do garaży. Ulica będzie wykonana z betonu asfaltowego. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do rowów przydrożnych.
* Projekt oraz budowa ulicy Sokolej w Murowańcu.
Inwestycja polega na zaprojektowaniu ulicy Sokolej w Murowańcu. Celem projektu jest pozyskanie na mocy specustawy drogowej pasa drogowego, który przebiega po terenach Lasów Państwowych oraz prywatnych działkach, o szerokości 10 m, długości 1 000 mb. Szerokość nawierzchni 6,0 m. Projekt ma również zakładać opracowanie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla lekkiego średniego ruchu kołowego.
* Projekt oraz budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie.
Inwestycja polega na opracowaniu przebudowy ulicy Cyprysowej, na odcinku od ulicy Grabowej do ulicy Modrzewiowej, w miejscowości Łochowo. W ramach inwestycji zostanie opracowany projekt obejmujący wykonanie nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej. Łączna długość drogi wynosi około 230 mb. Klasa drogi – dojazdowa. Nawierzchnia drogi zostanie zaprojektowana dla lekkiego ruchu kołowego.
Dział 700 Rozdział 70005
· Zakup gruntów
Zakup gruntów będzie następować na podstawie podejmowanych uchwał Rady Gminy o zakupie gruntów.
Dział 750 Rozdział 75023
· Zakup nowego pieca gazowego oraz wykonanie komina ze stali CO w budynku Urzędu Gminy Białe Błota
W ramach II etapu modernizacji UG założono wymianę pieca c.o. wraz z wkładem w kominie oraz wymianę pokrycia dachowego na całości budynku. Obecnie Urząd używa pieca olejowego z dostosowanym palnikiem gazowym. Zarówno piec jak i stalowy komin jest używany od 1992 roku. Wymiana pieca na piec gazowy kondensacyjny wraz z nowym wkładem do komina jest niezbędna z uwagi na zużycie. Powyższe poprawi efektywność kosztów ogrzewania.
Dział 855 Rozdział 85505
· Zakup wózka elektrycznego do przewozu dzieci na tzw. Werandowanie w żłobku w Łochowie
Zakup wózka elektrycznego do przewozu dzieci na tzw. Werandowanie.
Dział 900 Rozdział 90002
· Budowa PSZOK
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na zakupie: 3 kontenerów na gromadzenie odpadów toksycznych, wagi oraz 3 budynków socjalnych. Całość realizowana jest zgodnie z posiadamy pozwoleniem na budowę.
Dział 900 Rozdział 90015
· Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na opracowaniu projektów oświetlenia drogowego oraz wybudowaniu na podstawie już posiadanej dokumentacji. Część środków pochodzi z funduszy sołeckich różnych sołectw, a reszta z budżetu Gminy Białe Błota. Ilość oraz miejsce wybudowania oświetlenia drogowego zostanie ustalona z Sołtysami.
Dz.900  Rozdział 90001
Przekazania aportu pieniężnego Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach
W ramach aportu zostanie podwyższony kapitał zakładowy Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach o kwotę 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Gmina Białe Błota nabędzie 1 400 udziałów po 500,00 zł każdy. Wniesienie aportu nastąpi na podstawie odrębnie podjętej, przez Radę Gminy Białe Błota, uchwały.
Dział 921 Rozdział 92195
· Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: piaskownica i piramida sznurkowa mała
Przedmiotowa inwestycja polega na zakupie sprzętu sportowo-rekreacyjnego w postaci piaskownicy oraz piramidy sznurkowej małej, na działce o numerze ewidencyjnym 214/28 obręb ewidencyjny Łochowo gmina Białe Błota, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnego miejsca do zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi.
· Wyposażanie placu zabaw w Murowańcu
Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie placu zabaw o elementy małej architektury, na działce o numerze ewidencyjnym 116/8 obręb ewidencyjny Murowaniec gmina Białe Błota, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnego miejsca do zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi.
· Rozbudowa placu zabaw w Prądkach
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu ogrodzenia oraz zaprojektowaniu dodatkowych elementów małej architektury na działce o numerze ewidencyjnym 25/1 obręb ewidencyjny Prądki gmina Białe Błota. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi.
· Zakup ławek na plac zabaw oraz teren wokół świetlicy w Lisim Ogonie
Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu projektu oraz zakupu i zamontowaniu ławek wokół terenu Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi.
· Projekt budynku świetlicowo-przedszkolnego w Zielonce
Przedmiotowa inwestycja polega na opracowaniu projektu budynku świetlicowo – przedszkolnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 159/5 obręb ewidencyjny Zielonka gmina Białe Błota. Projekt przewiduje opracowanie budynku parterowego o łącznej powierzchni zabudowy ca. 200 m2.
Dział 921 Rozdział 92109
· Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest zgodnie z posiadaną dokumentacją dotyczącą przebudowy oraz rozbudowy istniejącego budynku po Szkole Podstawowej na działce o numerze ewidencyjnym 97 w miejscowości Ciele gmina Białe Błota. Inwestycja, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, rozpoczęła się w 2016 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2017 roku. Projekt zakłada powstanie pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, biurowych oraz Sali świetlicowej o łącznej powierzchni użytkowej ca. 290 m2.
Dział 926 Rozdział 92695
· Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Zielonce
Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie placu sołeckiego o elementy małej architektury, na działce o numerze ewidencyjnym 159/5 obręb ewidencyjny Zielonka gmina Białe Błota, w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnego miejsca do zabaw. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców sołectwa oraz zwiększenia atrakcyjności wsi.
· Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach
Inwestycja polega na wybudowaniu, zgodnie z posiadaną decyzja pozwolenia na budowę, budynku sportowo – świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach. W ramach inwestycji powstanie budynek parterowy, niepodpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 810 m2. Budynek poza salami dydaktycznymi oraz innymi pomieszczeniami będzie posiadał salę gimnastyczną z możliwością podziału na mniejsze sale. Inwestycja jest wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2018. Zakończenie inwestycji planowane jest do lipca 2018 roku.
Do Załącznika Nr 8
DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w Uchwale Nr VI/40/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., pochodzące w szczególności z:
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej,
- wpłat z tytułu organizacji imprez szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży,
- wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w placówce,
- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych,
- prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- wpłat z tytułu darowizn na bieżące potrzeby placówki.
Dochody gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
- dożywianie uczniów,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług,
- zakup pomocy naukowych,
- organizację imprez szkolnych, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży, współpracę z Litwą,
- wydatki bezosobowe (m.in. umowy zlecenia, o dzieło)
- inne wydatki przeznaczone na działalność statutową placówek oświatowych.
Powyższe rachunki zostały utworzone w:
Øszkołach podstawowych:
- Szkole Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach,
- Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie,
- Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach,
gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 272 500,00 zł,
ØGminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów
i wydatków wynosi 231 000,00 zł,
ØPublicznym Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 62 000,00 zł.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załączniki:
załącznik nr 1 (218kB) pdf
załącznik nr 2 (258kB) pdf
załącznik nr 3 (369kB) pdf
załącznik nr 4 (186kB) pdf
załącznik nr 5 (369kB) pdf
załącznik nr 5a (368kB) pdf
załącznik nr 6 (198kB) pdf
załącznik nr 6a (201kB) pdf
załącznik nr 6b (344kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 110 z dnia 2017-01-05

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2016, 14:19:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (25 stycznia 2017, 14:33:33)
Zmieniono: aktual.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1250