Uchwała nr RGK.0007.142.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017- 2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.142.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.       

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.148.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek GrzywaczObjaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2017-2024

Zgodnie z art. 227, ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego sporządzają prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Przyjęte wartości dochodów i wydatków szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki wzrostu w latach następnych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota została opracowana na lata 2017-2024. Okres objęty WPF wynika bezpośrednio z okresu na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2017-2024, gdzie rok 2024 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.
Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja ta została przedstawiona w załączniku nr 1 kolumna 8.1 i 8.2.
W załączniku nr 1 w kolumnie 9.1 i 9.6.1 przedstawione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.
W załączniku nr 1 kolumna 11.3 i 11.3.2. wykazano wydatki objęte limitem, są to wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

WPF obejmuje prognozę kwoty długu, która stanowi załącznik nr 1 oraz wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą :
1. Dochody ogółem, z tego:
a) dochody bieżące, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i środki pochodzące z budżetu 
     Unii Europejskiej.
2. Wydatki ogółem, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- na obsługę długu,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
b) wydatki majątkowe, w tym:
- na projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- wydatki objęte limitem art. 226, ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
3. Wynik budżetu.
4. Przeznaczenie nadwyżki lub źródła sfinansowania deficytu.
5. Przychody i rozchody.
6. Kwotę długu.
7. Wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz relacji, o której mowa w art.243 
    ustawy o finansach publicznych.
8. Kwotę nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą i jej 
    przeznaczenie.

Prognozowane wielkości dochodów oraz planowane wydatki na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

Objaśnienie do kwoty długu w 2017 r. 
Zaplanowano przychody w 2017 r. w wysokości 6 502 667,95 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów.
Na 31 grudnia 2017 r. planowana jest kwota długu w wysokości 35 045 335,77 zł. Przy wypracowaniu wolnych środków za 2016 r. zostaną one przeznaczone na spłaty zadłużenia i wówczas kwota długu ulegnie zmniejszeniu.


Prognoza 2017 r.
Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 90 880 000,00 zł, w tym bieżące 89 880 000,00 zł, a majątkowe 1 000 000,00 zł, w tym ze sprzedaży działek budowlanych 1 000 000,00 zł.  Dochody majątkowe  stanowią 1,10 % planu dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 98,90 %.
Do sprzedaży przeznaczone zostaną następujące działki budowlane w: Łochowicach pow. 0,9000 ha, 
Lisim Ogonie 0,3000 ha, Białych Błotach 0,4000 ha.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 90 880 000,00 zł w tym bieżące 79 484 037,30 zł, 
a majątkowe w kwocie 11 395 962,70 zł. Wydatki majątkowe stanowią 12,48 % planu wydatków ogółem. 
W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:
- na obsługę długu w kwocie 1 100 000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 918 785,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 619 819,30 zł

Budżet planuje się zrównoważony.
Kwota przychodów związana z zaciągnięciem kredytów planowana jest w wysokości 6 502 667,95 zł.
Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów będzie wynosić 6 502 667,95 zł.
Przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło 35 045 335,77 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów przypadających na dany rok  wynosi 8,37 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat to 13,55 %.
Dochody bieżące to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dochody z mienia komunalnego oraz inne dochody.
Wzrost dochodów bieżących wynika ze wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, naliczanej opłaty
adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałami nieruchomości, większych wpływów z PDOF oraz subwencji oświatowej.

Prognoza 2018 rok 
Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 94 561 000,00 zł, w tym bieżące 94 061 000,00 zł majątkowe 500 000,00 zł . Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,52 % planu dochodów ogółem. 
W 2018 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w: Łochowicach 0,4000 ha, Murowańcu 0,2000 ha oraz Lisim Ogonie 0,2000 ha.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 87 644 637,27 zł, w tym majątkowe  6 310 000,00 zł i bieżące 81 334 637,27 zł i stanowią 92,80 % planu wydatków ogółem.
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 916 362,73 zł.
W 2018 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 916 362,73 zł oraz odsetek 1 500 000,00 zł.
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach planowany dług będzie wynosił 28 128 973,04 zł.
Relacja roku 2018 wynosi  8,90 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 12,20 %.

Prognoza 2019 rok
Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 96 883 000,00 zł, w tym bieżące 96 383 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,51 % planu dochodów ogółem. 
W 2018 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w: Kruszynie Kraj. 0,4000 ha, Przyłękach 0,2000 ha,
w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.
Dochody ogółem są wyższe od 2018 r.  o  2,45 %. 

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 90 883 045,00 zł w tym bieżące 85 883 045,00 zł i majątkowe  5 000 000,00 zł, które stanowią 5,50 % wydatków ogółem.
Wydatki bieżące są przeznaczone na realizację zadań bieżących własnych, zleconych i powierzonych umowami. To wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, pracowników oświaty, pomocy społecznej, administracji, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy, koszty utrzymania wszystkich obiektów, które nie generują dochodów.  
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 5 999 955,00 zł.
W 2019 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 5 999 955,00 zł i odsetek 1 300 000,00 zł.
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił  22 129 018,04 zł.
Relacja roku 2019 wynosi 7,53 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 12,16 %.
Prognoza 2020 rok
Dochody zostały zaplanowane w wysokości 99 800 000,00 zł, w tym bieżące 99 300 000,00 zł, i majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,50 % planu dochodów ogółem. 
W 2020 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,5000 ha,  Łochowice 0,3000 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 93 705 366,00 zł w tym wydatki bieżące 
88 705 366,00 zł tj. 94,66 % wydatków ogółem i wydatki majątkowe 5 000 000,00 zł, które stanowią  5,34 % wydatków ogółem.
Wydatki bieżące są wyższe o 3,28 % od roku poprzedniego i jest to kwota 2 822 321,00 zł.
Wzrost wydatków bieżących wiąże się ze zwiększającymi się do realizacji zadaniami, wzrostem liczby mieszkańców, większą liczbą dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 6 094 634,00 zł.
W 2020 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 6 094 634,00 zł i odsetek 1 100 000,00 zł.
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił  16 034 384,04 zł.
Relacja roku 2020 wynosi 7,21 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 12,61 %.

Prognoza 2021 rok
Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 102 794 000,00 zł, w tym bieżące 102 294 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł. Dochody majątkowe pochodzić mają ze sprzedaży działek budowlanych i stanowią 0,48 % planu dochodów ogółem. 
W 2021 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Kruszyn Krajeński 0,6000 ha,  Zielonka 0,2000 ha w cenach osiągniętych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 96 798 820,00 zł w tym wydatki bieżące 
91 798 820,00 zł i wydatki majątkowe 5 000 000,00 zł, które stanowią 5,16 % wydatków ogółem.
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 5 995 180,00 zł.
W 2021 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 5 995 180,00 zł i odsetki 1 000 000,00 zł
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 10 039 204,04 zł.
Relacja roku 2021 wynosi 6,81 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 12,15 %.

Prognoza 2022 rok
Dochody zostały zaplanowane w wysokości 105 000 000,00 zł, w tym dochody bieżące 
104 500 000,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł, które pochodzić będą ze sprzedaży mienia komunalnego.
W 2022 r. do sprzedaży przeznacza się grunty w następujących miejscowościach : Drzewce 0,2000 ha, Kruszyn Krajeński 0,2500 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Wydatki ogółem w kwocie 99 104 820,00 zł w tym wydatki bieżące 94 104 820,00 zł stanowiące 94,95 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 5 000 000,00 zł, które stanowią 5,05 % wydatków ogółem.
Budżet planuje się z nadwyżką budżetową w wysokości 5 895 180,00 zł.
W 2022 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek jest kwota 5 895 180,00 zł i odsetki 850 000,00 zł
Raty kredytów i pożyczek planuje się spłacać z nadwyżki budżetowej i po spłatach dług będzie wynosił 4 144 024,04 zł.
Relacja roku 2022 wynosi 6,42 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 11,06 %.

Prognoza 2023 rok
Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 107 000 000,00 zł, z tego dochody bieżące 
106 500 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy  500 000,00 zł.
Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach:  Łochowice 0,4000 ha, Kruszyn Krajeński 0,4000 ha, a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.
Dochody bieżące stanowią 99,54 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 0,46 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 102 886 874,00 zł, z tego wydatki bieżące 
97 886 874,00 zł, a wydatki majątkowe 5 000 000,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 4 113 126,00 zł.
W 2023 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 4 113 126,00 zł i odsetki 650 000,00 zł.
Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił  30 898,04 zł.
Relacja roku 2023 wynosi 4,45 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 10,73 %.

Prognoza 2024 rok
Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 109 140 000,00 zł, z tego dochody bieżące 
108 640 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy 500 000,00 zł.
Do sprzedaży zostaną przeznaczone grunty w miejscowościach : Lisi Ogon 0,3000 ha, Kruszyn Krajeński 0,3000 ha, Zielonka 0,2000 ha a kwota dochodów zostanie pozyskana w wartościach uzyskanych w postępowaniach przetargowych.
Dochody bieżące stanowią 99,54 % dochodów ogółem , a dochody majątkowe to 0,46 % dochodów ogółem.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 109 109 101,96 zł, z tego wydatki bieżące 
101 109 101,96 zł,  a wydatki majątkowe 8 000 000,00 zł. Budżet planuje się z nadwyżką w wysokości 30 898,04 zł.
W 2024 r. do spłaty rat pożyczek, kredytów jest kwota 30 898,04 zł i odsetki  10 000,00 zł.
Raty planuje się spłacać z nadwyżki i po spłatach dług będzie wynosił 0,00 zł.
Relacja roku 2024 wynosi 0,04 % < średnia arytmetyczna z trzech kolejnych lat wynosi 9,87 %.
Prognozy budżetów od 2018 do 2024 są ostrożne. Od 2018 r. planowane są nadwyżki, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek. 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2019
Objaśnienie do załącznika nr 2

Łączne nakłady finansowe to kwota 13 596 174,00 zł, plan na rok 2017 – 3 080 000,00 zł, na rok 2018- 6 310 000,00 zł, na rok 2019 – 3 672 000,00 zł.
W latach 2017-2019 będą realizowane następujące zadania:
1. Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach
2. Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
3. Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach,
4. Projekt oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, 
    Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota,
5. Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach.
6. Budowa ulic Chełmska, Chmielarska, Cedrowa w Białych Błotach, 
7. Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach,
8. Budowa magistrali wodociągowej Ciele-Łochowo,
9. Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej,
10. Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu,
11. Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie,
12. Projekt i budowa ulicy Sokolej w Murowańcu,
13. Budowa ul. Parkowej w Białych Błotach,
14. Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie, 
15. Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie, 
16. Aport dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach.


Załączniki:
załącznik nr 1 (97kB) pdf
załącznik nr 2 (81kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 stycznia 2017, 13:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321