Uchwała nr XXXIII/417/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 listopada 2005w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006". Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462)

Uchwała nr XXXIII/417/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 listopada 2005


w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462)


 

UCHWAŁA  NR XXXIII/417/2005

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 17 listopada 2005 r.

 

w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami        pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 ze zmianami: z 2004 r. Nr 64, poz. 593,

Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462) uchwala się, co następuje:

 

Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi     podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 

Rozdział l

Postanowienia ogólne

 

§ l. Samorząd Gminy Białe Błota podejmuje działania, których celem jest zrównoważony rozwój Gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców. W celu najpełniejszego rozpoznania, a następnie zaspokojenia potrzeb obywateli, pozyskania akceptacji społecznej dla swych działań oraz rozwijania w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy Białe Błota, Rada Gminy podejmuje inicjatywę współpracy z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich. Zasady współdziałania zawiera niniejszy Program.

 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),

Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Białe Błota,

Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Białe Błota,

partnerach Programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. l lit. d ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn.zm.),

konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2

ustawy.

 

Rozdział 2

Cele współpracy

 

§ 3. Cele współpracy Gminy z partnerami Programu są następujące:

 

1)       objęcie współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej
w społeczności Gminy (cel strategiczny),

2)       zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy wynikających
z przepisów prawa poprzez udział partnerów Programu w realizacji tych zadań,

3)       rzeczywiste włączanie partnerów Programu w system demokracji lokalnej.

 

Rozdział 3

Obszary współpracy

 

§ 4. Współpraca Gminy z podmiotami programu dotyczy zadań, o których mowa
w art. 4 ustawy, a w szczególności następujących dziedzin:

 

1)       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2)       podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3)       działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4)       promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

5)       działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

6)       nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7)       upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

8)       ratownictwa i ochrony ludności,

9)       porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

10)    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11)    promocji i organizacji wolontariatu,

12)    ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Rozdział 4

Formy współpracy

 

§ 5.1.Współdziałanie Gminy z partnerami Programu obejmuje współpracę finansową
i pozafinansową.

 

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy partnerom Programu
na zasadach określonych w ustawie, w formach przewidzianych w art. 5 ust. 4 ustawy.

 

3. Współpraca pozafinansowa polega na:

 

1)       wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności
oraz współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a)       przekazywanie przy pomocy technologii komputerowej i lokalnych mediów bieżących informacji o realizacji Programu,

b)       zapoznanie partnerów Programu z obszarami działań, w których realizację mogą się włączyć,

c)       informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

 

2)       konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej partnerów Programu, poprzez:

 

a)       udział przedstawicieli partnerów Programu w opracowywaniu założeń
do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy,

b)       udział przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej,

 

3)       tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
z udziałem przedstawicieli organów Gminy i partnerów Programu.

 

Rozdział 5

Zasady współpracy

 

§ 6. Współpraca Gminy z partnerami Programu odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

 

§ 7. Realizatorami współpracy ze strony Gminy są:

1)       Rada Gminy Białe Błota i jej poszczególne Komisje - w zakresie kształtowania polityki społecznej i finansowej,

2)       Wójt Gminy - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej,

3)       Sekretarz Gminy - w zakresie koordynowania współpracy Gminy z partnerami Programu,

4)       stanowisko ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi - w zakresie utrzymywania stałych i bieżących kontaktów pomiędzy władzami samorządowymi
a partnerami Programu,

5)       kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy odpowiednio, w powierzonym im zakresie.

 

§ 8. Gmina ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych według priorytetów określonych w rozdziale 6 chyba, że właściwy organ Gminy podejmie decyzję o zastosowaniu

innych procedur i będzie to możliwe w świetle obowiązujących przepisów.

 

Rozdział 6

Zagadnienia priorytetowe

 

§ 9. l. Zagadnieniami priorytetowymi do realizacji w roku 2006 we współpracy
z partnerami Programu są:

 

1)       w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)       tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej,

b)       rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,

c)       promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,

d)       pomoc osobom starszym,

 

2)  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

a)        upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

b)        promowanie zdrowego trybu życia,

c)        organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży,

d)        wspieranie wszelkich form współzawodnictwa sportowego,

 

2. Zagadnienia wymienione w ust. l stanowią informację dla partnera Programu
o kierunkach działań w roku 2006 i stanowią jedno z kryteriów podjęcia współpracy. Innymi kryteriami mogą być w szczególności: wiarygodność, wykazana efektywność
i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania
oraz posiadane zasoby.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 10. l. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne przepisy wykonawcze.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                     Bronisław Balcerowski

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 08:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2874