Uchwała nr XXXIV/422/2005 Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2005w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2006 rok oraz poboru tego podatku.Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484,) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXXIV/422/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2006 rok oraz poboru tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 6 ust.3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484,) uchwala się , co następuje:


Uchwała Nr XXXIV/422/2005

     Rady Gminy Białe Błota

      z dnia 1 grudnia 2005 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2006 rok oraz poboru tego podatku.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457)  oraz  art. 6 ust.3, art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926,  z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484,) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Do celów obliczenia podatku rolnego za 2006 rok na obszarze Gminy Białe Błota

       obniżyć średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie odpowiedniego

       Komunikatu  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 22,30

        za 1 dt (1 dt = 1 kwintal).

§ 2. 1.Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

        2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy

            Białe Błota.

        3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości  4 % pobranego podatku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 

                                                                                                      Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 16:05:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2110