Uchwała nr XXXIV/423/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2005w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2006r. oraz poboru tego podatkuNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457,) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XXXIV/423/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2006r. oraz poboru tego podatku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457,) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) uchwala się , co następuje :


 Uchwała Nr XXXIV/423/2005                             

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 1 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia  podatku  leśnego za 2006r. oraz poboru tego podatku

 

          Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457,) oraz art. 4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym  ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) uchwala się , co następuje :

 

§ 1. Do celów obliczenia podatku leśnego za 2006 rok na terenie Gminy Białe Błota

       obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie odpowiedniego

      Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 94,57 zł za 1 m3.

         § 2. 1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

     2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw

         Gminy Białe Błota.

      3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso  w wysokości  4 % pobranego podatku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 

Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 16:06:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2230