Uchwała nr XXXIV/420/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2005w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz. 1484) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/420/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005


w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz. 1484) uchwala się co następuje:


 

Uchwała Nr XXXIV/420/2005

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 1 grudnia 2005r.

 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,) oraz art.19 pkt.1 lit. a i pkt 2   ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087,  Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz. 1484)  uchwala się co następuje:    

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Białe Błota

        w następującej wysokości:              

    1) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, konnych, przyczep,

         platform – 26,00

2) przy sprzedaży ze stołów , skrzynek, wózków ręcznych i koszy - 7,00 zł,

 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady poboru opłaty targowej:

       1) poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa,

  2) na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów poszczególnych

    sołectw Gminy Białe Błota,

  3) opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta za pokwitowaniem i podlega

    w całości   przekazaniu przez inkasenta na rachunek Gminy Białe Błota

    w terminie do 30 dni od dnia jej pobrania.

              2.Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4 % wpływów z opłaty targowej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

        Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

 

Bronisław Balcerowski

 

 

 

_____________________________________

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 16:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2448