Uchwała nr XXXIV/419/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2005w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboruNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, ) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/419/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, ) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:


Uchwała  Nr XXXIV/419/2005

                                                               Rady Gminy  Białe Błota

z dnia 1 grudnia 2005 r.

 

            w sprawie ustalenia stawek  podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, ) oraz art. 5 ust.1, art.6 ust 12, art.7 ust.3  ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087,  Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 zł od 1 m2  powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych -  3,61 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -  0,51 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,71 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały, z tym że, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

 

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.        Jako inkasentów podatku od nieruchomości wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.

  1. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości  4 % wielkości   pobranego podatku.

 

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)     grunty i budowle stanowiące własność Gminy Białe Błota nie zajęte na potrzeby organów Gminy Białe Błota i nie oddane przez nie: w trwały zarząd, w najem, w dzierżawę lub do korzystania na innej podstawie prawnej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2)     grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury,  pomocy społecznej, ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Kujawsko-Pomorskiego, i wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 16:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2842