Uchwała nr XXXIV/426/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 2 grudnia 2005w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,) w związku z art. 10 ust. 1, i art.12. ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz. 1484) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/426/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 2 grudnia 2005


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,) w związku z art. 10 ust. 1, i art.12. ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz. 1484) uchwala się, co następuje:


Uchwała  XXXIV/426/2005

Rady Gminy w Białych Błotach

z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr  214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,) w związku z  art. 10 ust. 1, i art.12. ust. 4  ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087,  Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się w złotych wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka       transportowego:     

 

 

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

 

a)  od             3,5 ton  do   5,5 ton włącznie

350,00 zł

b)  powyżej   5,5 ton  do   9 ton  włącznie

550,00 zł

c)  powyżej    9   ton a poniżej 12 ton

650,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

 a)   o liczbie osi  - 2  

 

- równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton

400,00 zł

- równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton

450,00 zł

- równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż 15 ton

500,00 zł

- równa lub wyższa niż 15 ton

650,00 zł

b)   o liczbie osi  - 3

 

- równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton

500,00 zł

- równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton

600,00 zł

- równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton

700,00 zł

- równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 tony

900,00 zł

- równa lub wyższa niż 23 tony a mniejsza niż 25 ton

1 100,00 zł

- równa lub wyższa niż 25 ton

1 200,00 zł

c)  o liczbie osi 4 i więcej

 

- równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton

800,00 zł

- równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton

850,00 zł

- równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton

1 200,00 zł

- równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton

1 800,00 zł

- równa lub wyższa niż 31 ton

1 800,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 2  o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

a)      o liczbie osi  -  2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 13 ton

500,00 zł

- równej lub wyższej niż 13 ton a mniejszej niż 14 ton

500,00 zł

- równej lub wyższej niż 14 ton a mniejszej niż 15 ton

650,00 zł

- równej lub wyższej niż 15 ton

1 400,00 zł

b)   o liczbie osi   -  3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 17 ton

600,00 zł

- równej lub wyższej niż 17 ton a mniejszej niż 19 ton

700,00 zł

- równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 21 ton

900,00 zł

- równej lub wyższej niż 21 ton a mniejszej niż 23 tony

1 100,00 zł

- równej lub wyższej niż 23 tony a mniejszej niż 25 ton

1 700,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton

1 750,00 zł

c)   o liczbie osi   - 4

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton

800,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 27 ton

1 200,00 zł

- równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton

2 000,00 zł

- równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej niż 31 ton

2 452,80 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton

2 452,80 zł

4) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

-  od  3,5 tony , a poniżej   12 ton

380,00 zł

5) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

a)      o liczbie osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

500,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

600,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton

700,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton

1 500,00 zł

b)      o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton  do 36 ton włącznie

1 400,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton

1 500,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton

1 800,00 zł

6) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania  łącznie z  naczepą lub przyczepą z innym systemem  zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w pkt 5, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

a)      o liczbie  osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

400,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

600,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton

1 200,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton

1 936,00 zł

b)      o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton  do 36 ton włącznie

1 850,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton

1 880,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton

2 505,00 zł

7) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

 

-  od  7 ton i poniżej  12 ton

250,00 zł

8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:

 

a)  o liczbie osi   - 1

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

250,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

350,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton

400,00 zł

b)  o liczbie osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton

400,00 zł

- równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony

700,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie

900,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton

950,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 250,00 zł

c)  o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

800,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton

850,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 000,00 zł

9) Od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych  niż wymienione w pkt 8, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym :

 

a)  o liczbie osi  - 1

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

200,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

400,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton

600,00 zł

b)  o liczbie osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton

400,00 zł

- równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony

950,00 zł

- równej lub wyższej niż  33 tony do 36 ton włącznie

1 400,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton

1 450,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 750,00 zł

c)   o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1 000,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton

1 100,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 350,00 zł

10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

 

- do 15 miejsc

400,00 zł

- powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie

800,00 zł

- powyżej 30 miejsc

1 600,00 zł

 

 

     §. 2 Zwalnia się od podatku  od środków transportowych  środki transportowe

         stanowiące  własność Gminy Białe Błota i wykorzystywane wyłącznie dla

         potrzeb jej jednostek budżetowych z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów,

         o których mowa w art. 8 pkt 2, 4, i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

         wymienionej w podstawie prawnej uchwały.

    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

           Kujawsko –Pomorskiego, i wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2006 r.

  Przewodniczący Rady Gminy

 

     Bronisław Balcerowski

____________________________________

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 16:15:07)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (28 grudnia 2005, 09:10:56)
Zmieniono: format

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2116