Uchwała nr XXXIV/424/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2005w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXXIV/424/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje :


Uchwała Nr XXXIV/424/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2005 r.
 
 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.6 ust 13 ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 , Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Nr 130, poz. 1087,  Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zmianami: z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz.409, z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz. 926,  z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zmianami: z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje :
 
      § 1. Wprowadza się wzory formularzy niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) Dla podatku od nieruchomości
a)        Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)- załącznik nr 1
b)        Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2
c)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3
d)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik nr 4
e)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o podatnikach podatku od nieruchomości (ZN-1/C) - załącznik nr 13
 
2) Dla  podatku rolnego
a)        Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 5
b)        Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) - załącznik nr 6
c)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) - załącznik nr 7
d)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - załącznik nr 8
e)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o podatnikach podatku rolnego (ZR-1/C) - załącznik nr 14
 
3) Dla podatku leśnego
a)        Deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 9
b)        Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 10
c)        Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11
d)      Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - załącznik nr 12
e)      Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o podatnikach podatku leśnego (ZL-1/C) - załącznik nr 15
 
 
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Białe Błota Nr XXIII/331/2004 z dnia 
       1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji
        i deklaracji podatkowych.
      § 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
             Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
 
 
załacznik nr 1.doc (95kB) word
załącznik nr 2.doc (82kB) word
załącznik nr 3.doc (41kB) word
załącznik nr 4.doc (76kB) word
załącznik nr 5.doc (139kB) word
załącznik nr 6.doc (88kB) word
załącznik nr 7.doc (41kB) word
załacznik nr 8.doc (60kB) word
załącznik nr 9.doc (63kB) word
załącznik nr 10.doc (58kB) word
załącznik nr 11.doc (42kB) word
załącznik nr 12.doc (41kB) word
załącznik nr 13.doc (46kB) word
załącznik nr 14.doc (46kB) word
załącznik nr 15.doc (45kB) word
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
    Bronisław Balcerowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 16:26:23)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (20 grudnia 2006, 14:17:04)
Zmieniono: błąd pisarski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3308