Uchwała nr XXXV/427/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2005w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ) art. 109 , art. 112 , art. 116 , art. 124 , art. 128 , ust. 2 pkt 1 , art. 134 , ust . 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65 , poz. 594 , Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189 , poz. 1851 , Nr 96 , poz. 874 , z 2001 r. Nr 88 , poz. 961 , z 2002 r. Nr 153 , poz. 1271 , z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 , Nr 93 , poz. 890 , Nr 123 , poz. 1291 , Nr 121 , poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 , z 2000 r. Nr 122 , poz. 1315 , z 2002 r. Nr 156 , poz. 1300, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXXV/427/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ) art. 109 , art. 112 , art. 116 , art. 124 , art. 128 , ust. 2 pkt 1 , art. 134 , ust . 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65 , poz. 594 , Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189 , poz. 1851 , Nr 96 , poz. 874 , z 2001 r. Nr 88 , poz. 961 , z 2002 r. Nr 153 , poz. 1271 , z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 , Nr 93 , poz. 890 , Nr 123 , poz. 1291 , Nr 121 , poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 , z 2000 r. Nr 122 , poz. 1315 , z 2002 r. Nr 156 , poz. 1300, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się , co następuje:


Uchwała Nr XXXV / 427 / 2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

          Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ) art. 109 , art. 112 , art. 116 , art. 124 , art. 128 , ust. 2 pkt 1 , art. 134 , ust . 3  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65 , poz. 594 , Nr 166 , poz. 1611 , Nr 189 , poz. 1851 , Nr 96 , poz. 874 , z 2001 r. Nr 88 , poz. 961 , z 2002 r. Nr 153 , poz. 1271 , z 2004 r. Nr 19 , poz. 177 , Nr 93 , poz. 890 , Nr 123 , poz. 1291 , Nr 121 , poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 , z 2000 r. Nr 122 , poz. 1315 , z 2002 r. Nr 156 , poz. 1300, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się , co następuje :

 

§ 1.1.Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę    26 384 800,- zł

 

      w tym : dochody własne          w kwocie 14 420 529,- zł

                   subwencje                   w kwocie   7 853 845,- zł

                   dotacje                        w kwocie   4 110 426,- zł

 

2. Prognozowane dochody według działów , rozdziałów i paragrafów i ważniejszych źródeł 

    przedstawia załącznik nr 1 i 1 a .

 

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę                            30 044 800,- zł                                                                                                     

 

    w tym : wydatki bieżące          w kwocie  22 055 719,- zł

                 wydatki majątkowe     w kwocie    7 989 081,- zł                                                                                          

 

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       9 471 474,- zł

   b/ dotacje                                                                  1 060 600,- zł                                     

   c/ wydatki na obsługę długu j.s.t.                                700 000,- zł

   d/ rezerwę ogólną                                                        100 630,- zł

 

3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji 

    budżetowej przedstawia załącznik nr 2 .

 

§ 3.Deficyt budżetu gminy w kwocie  3 660 000,- zł  zostanie sfinansowany przychodami 

    pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

    Wodnej oraz z kredytów krajowych w ogólnej kwocie 3 660 000,- zł .

 

§ 4.1.Ustala się plan przychodów w kwocie 5 466 260,- zł i rozchodów w kwocie 1 806 260,- 

    zł budżetu gminy na 2006 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 .

 

 

2.Ustala się prognozę kwoty długu w wysokości 10 284 134,- zł oraz planowane spłaty  

    zobowiązań w wysokości 1 806 260,- zł na rok 2006 i lata następne, zgodnie z  

    załącznikiem nr 3a i 3b .

  

§ 5.Ustala się inwestycje na rok 2006 na kwotę 7 989 081,- zł , stanowiące wycinek 

    wieloletniego programu inwestycyjnego i ujętych w wydatkach majątkowych budżetu 

    gminy , zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4 a .

 

§ 6.1. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych :

    dochody w kwocie 311 600,- zł

    wydatki w kwocie  311 600,- zł

    zgodnie z załącznikiem nr 5 .

 

§ 7.1. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 

    kwotę 125 000,- zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 .

 

§ 8.Określa się :

1. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

    ustawami w kwocie 3 842 926,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

    innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22 800,- zł , zgodnie z załącznikiem  

    nr 11 .

 

§ 9.Określa się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 1 060 600,- zł z tego :

 

a) celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych           5 000,- zł

b) podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          98 000,- zł

c) podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez   jednostkę samorządu terytorialnego                                                        6 000,- zł

d) podmiotowa dla samorządowej instytucjiltury                                       463 600,- zł

 

e) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       318 000,- zł do realizacji stowarzyszeniom     170 000,- zł    zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 .

 

§ 10.Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 .

 

§ 11.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 173 000,- zł oraz wydatki określone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w wysokości 173 000,- zł .

 

§ 12.Ustala się ogólną kwotę 177 880,- zł na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze gminy , w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej , zgodnie z załącznikiem

nr 10 .

 

§ 13.Załącza się informację o stanie mienia komunalnego , zgodnie z załącznikiem nr 12 .

 

§ 14.1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w toku jego wykonywania polegających na

    przeniesieniach wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji

    budżetowej w ramach jednego działu ,

 

b) spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji

    komunalnych określonych w załączniku nr 3 a ,

 

c) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący

    rachunek podstawowy budżetu gminy ,

 

2. Określa się maksymalną kwotę :

a) 2 000 000,- zł , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania ,

 

b) 500 000,- zł  pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy  w

    roku budżetowym .

 

§ 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w  

    Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .

 

Budzet 2006 r.rar (170kB) plik

 

Przewodniczący Rady Gminy

    Bronisław Balcerowski

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 stycznia 2006, 14:03:08)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (6 stycznia 2006, 14:14:24)
Zmieniono: zalącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2209