Uchwała nr XXXV/428/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2005w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XXXV/428/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :


Uchwała Nr XXXV / 428 / 2005 

Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2005 r.

      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

      Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :                                                                                     

§ 1.Dochody budżetu gminy w kwocie                                            23 527 065,- zł
- zwiększa się o kwotę                                                                   23 096,- zł
- dochody po zmianach                                                                  23 550 161,- zł
w tym :
          a/ dochody własne                                   7 198 373,- zł
          b/ udziały w podatkach stanowiących
              dochód budżetu gminy                        4 927 692,- zł
          c/ subwencje                                            7 344 212,- zł
          d/ dotacje                                                 4 079 884,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                  24 358 521,- zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                         137 625,- zł
3. Zmniejsza się o kwotę                                                       114 529,- zł
4. Wydatki po zmianach                                                        24 381 617,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące                     20 169 636,- zł
b/ wydatki majątkowe                 4 211 981,- zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu wynosi                                                                                  831 456,- zł
2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie           831 456,- zł

§ 4. Ustala się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zmiany w planie wydatków wyodrębnionych z budżetu gminy dla jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zmiany w planie dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 8. Ustala się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zmiany w planie dochodów własnych i wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota .

załączniki (38kB) plik

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

Przewodniczący Rady Gminy


    Bronisław Balcerowski
 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 stycznia 2006, 14:21:29)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (6 stycznia 2006, 14:26:23)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2190